> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

11.11.2022

В кв.295, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

11.11.2022

В кв.11, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян- ц. част.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

10.11.2022

В кв.56, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПР

10.11.2022

За жилищно строителство в кв.9 по плана на с. Стикъл.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

10.11.2022

В кв.3 по плана на с. Солища.

ЗАПОВЕД №РД-1152 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

09.11.2022

Заличаване на адресни регистрации на лица от собствения й недвижим имот, находящ се на адрес: ул. „Илия Белковски“ № 33, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян и на основание чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

09.11.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

09.11.2022

В кв. 55 в местност „Вадата“, землище на с.Левочево.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - СМОЛЯН

08.11.2022

До собствениците и ползвателите на земеделски земи, подали в ОСЗ – Смолян заявления на основание чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД №РД-1037 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.11.2022

Принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) - лек автомобил.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 297 298 >