> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.10.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Смилян и с. Орешец.

ЗАПОВЕД №РД-1043 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2019

за спиране на движението за всички МПС по бул. „България” от кръговото кръстовище при Регионален дирекция Гранична полиция (к-ще на бул.”България” с ул.”Дичо Петров”) до кръстовището на бул.”България” с ул.”Хан Пресиян” и ул. „Кольо Шишманов” ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.10.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2450

07.10.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-063/24.07.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235

07.10.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.11.10 в ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2221

03.10.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-087/09.09.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЗИЦИЯТА ШОФЬОР

01.10.2019

Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян по Договор BG05M9OP001-2.040-0033-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Компонент 2 процедура ...

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

27.09.2019

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 26.09.2019 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ– ГР . СМОЛЯН, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 91 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.8, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА, ЧЛ. 28, АЛ. 6 ОТ ЗАКОНА ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

27.09.2019

По Заповеди от № УТР-070 до УТР-074

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.09.2019

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на части от покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 198 199 >