> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0270 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.03.2022

Забранява се, считано от 01.04.2022 г. до 01.10.2022 г. пашуването на селскостопански животни, паркирането на коли, устройването на биваци, къмпинги и организирането на игри в естествените пасища, ливади и ниви, тревните площи, селскостопанските ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.131 ОТ ЗУТ

31.03.2022

Одобрена поправка на кадастралната основа с нанасяне верните граници на имот с кадастрален №72 и допълване на същата с поставяне на кадастрален №192 на ново обособения имот по плана на с. Селище.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

29.03.2022

Поземлен имот с идентификатор 67653.39.16 в местност „Лъгът“, землище гр. Смолян, Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

29.03.2022

В кв.91б, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.03.2022

В кв.217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

29.03.2022

За озеленяване и стопанска сграда в кв.175 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 9 ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

29.03.2022

Община Смолян, на основание чл.9 от Процедурата, популяризира поканата за избор на член на Съвета на децата. В изпълнение на чл.2, ал.2 от Процедурата, за членове на Съвета могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години, ...

СЪОБЩЕНИЕ

29.03.2022

По издадена заповед № РД-0132/10.02.2022 год. на Кмета на Община Смолян на основание чл.195, ал.4 от ЗУТ за ремонтни и възстановителни дейности за поправяне и заздравяване на жилищната сграда.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

29.03.2022

„Търговски комплекс с магазини и допълващо застрояване –трафопост“ в УПИ ХХХVIII – за търговски и обслужващи дейности, кв.11, централна част, ПИ № 67653.934.1392, гр. Смолян, обл. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0255 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

24.03.2022

Във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, за образувано административно производство за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес.

< 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 271 272 >