> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

25.11.2022

За отдаване под наем на общински имот, находящ се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

25.11.2022

С Решение №1007 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 27.10.2022 год., протокол №40

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

24.11.2022

„Почистване на земеделски земи от дървесна растителност“, в ПИ № 17052.3.62, землище на с. Горово, общ. Смолян, обл. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

По издадени Заповеди №№ УТР-116, УТР-117, УТР-118, УТР-119 и №УТР-120 от 11.11.2022 г. на на Кмета на Община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.11.2022

В кв.17, по плана на с.Бостина, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

23.11.2022

В местност „Станковица“, землище гр.Смолян, Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

22.11.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.25, АЛ.1 ОТ ЗОС

18.11.2022

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот - частна собственост за изграждане на обект: улица от о.т. 15 до о.т. 18 в кв. 2 по плана на к. к. Пампорово к-я «Студенец»

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС

16.11.2022

Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.11.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >