> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0303 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

18.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, с. Момчиловци.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.03.2024

По издадени Заповеди №№УТР-014, УТР-015, УТР-016, УТР-017, УТР-018 и УТР-019 от 11.03.2024 г. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

12.03.2024

За повишени нива на шум в околната среда, причиняващи дискомфорт, през различни части от денонощието.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕТ ПОМОЩЕН КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

07.03.2024

В местност “Краят“, имот с планоснимачен №2 от помощния план на с. Кошница.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

07.03.2024

В кв.21, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0235 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.03.2024

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с постъпили писмени предложения от Директора на ТП – ДГС „Смолян”, Директора на ТП – ДГС ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.03.2024

По издадени Заповеди №№УТР-009, УТР-010, УТР-011, УТР-012, УТР-013 от 29.02.2024 г. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0259 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. “Дичо Петров“.

ЗАПОВЕД №РД-0258 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. “Хан Пресиян“.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.03.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 349 350 >