> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.04.2022

В кв.100, по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

14.04.2022

Приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Стикъл, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

12.04.2022

На основание Заповед № РД - 222от 15.03.2022 г. на Министъра на околната среда и водите, периодът от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г. е обявен за пожароопасен сезон.

ЗАПОВЕД №РД-0294 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.04.2022

Изземване на общински терен с площ 50 кв.м. за поставяне на павилион за търговия, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, разположен в кв. 19 УПИ-XI за Културен дом, по плана на с. Левочево с граници, имот 337 на запад, УПИ XI на юг.

СЪОБЩЕНИЕ

11.04.2022

На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите и съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите е открита процедура за продължаване срока на разрешително №33110111/09.07.2013 г. последно изменено с решение №РР–1743/09.07.2013 г. за ползване на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

11.04.2022

За изграждане на обект: улица от о.т. 2110 з до о.т. 2110 к в кв. 174 Б по плана на гр. Смолян на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост .

СЪОБЩЕНИЕ

05.04.2022

Община Смолян ви уведомява, че от 11.04.2022г. до 22.04.2022г. се организира кампания за пролетно почистване.

РЕШЕНИЕ №181 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

04.04.2022

За изменение и допълнение на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна.

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.04.2022

За продажба на демонтирани отоплителни устройства представляващи отпадък, съдържащ черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ по Оперативна ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

31.03.2022

Заповеди от № УТ-025 до №УТ-033 включително

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >