> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

21.10.2019

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

ЗАПОВЕД №РД-1108 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.10.2019

За спиране на движението на всички МПС по улица „Проф. Асен Василев“ във връзка с извършване на СМР.

СЪОБЩЕНИЕ

17.10.2019

На основаниe чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

ЗАПОВЕД №РД-1070 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.10.2019

За спиране на движението на всички МПС по улица „Спортна“ във връзка с извършване на СМР.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1276

11.10.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.454 ...

ЗАПОВЕД №РД-1059 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.10.2019

Във връзка със закриване на такси стоянката пред хотел „Смолян” от 06:00 ч. до 12:00 ч. на 17.10.2019 г. (четвъртък), за изграждане на сцена.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

10.10.2019

По Заповеди от № УТР-075 до УТР-083

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

10.10.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землището на с. Смилян и с. Орешец.

ЗАПОВЕД №РД-1043 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.10.2019

за спиране на движението за всички МПС по бул. „България” от кръговото кръстовище при Регионален дирекция Гранична полиция (к-ще на бул.”България” с ул.”Дичо Петров”) до кръстовището на бул.”България” с ул.”Хан Пресиян” и ул. „Кольо Шишманов” ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.10.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 197 198 >