> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПР

15.06.2022

В кв.8, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0562 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.06.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 18 юни 2022 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

14.06.2022

За длъжността Директор на дирекция ”Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

13.06.2022

В кв.35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПР

13.06.2022

Застройки в кв.41 по плана на с. Кутела.

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.06.2022

С Решения №823, №824 и №825 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №32

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.06.2022

Във връзка с издадени Заповед №УТР-040 А, № УТР-041, № УТР-042, № УТР-042 от 12.05.2022 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.06.2022

За отдаване под наем на части от общински имот - площ за поставяне на електронно съобщителни съоръжения

ЗАПОВЕД №РД-0540 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.06.2022

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“

ЗАПОВЕД №РД-0523 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.06.2022

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 276 277 >