> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

06.11.2020

Уважаеми граждани, На основание чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.) се обявява открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект –река Черна, с цел на ползването ...

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

04.11.2020

От 16 март 2020 година Община Смолян изпълнява проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 BG05M9OP001-2.101.

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

03.11.2020

Община Смолян удължава срока за избор на партньори във връзка с подготовка на проектното предложение по тези две оперативни програми чрез директно предоставяне на БФП с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ...

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

03.11.2020

По издадени Решения от №308 до №314

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

03.11.2020

По издадени Заповеди от №УТР-066 до №УТР-070

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 2153

03.11.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-062/18.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на поземлени имоти ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 558

03.11.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-067/18.09.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на дворищната ...

ЗАПОВЕД №РД-1099 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.10.2020

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 и чл. 66 от Закона за местните данъци и такси, относно задължението на кмета на общината за определяне на границите на районите и видът на предлаганите услуги в ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 670

28.10.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII / за ПИ с идентификатор ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

27.10.2020

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 222 223 >