> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-103/18.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.11.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 744

25.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-098/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА

25.11.2019

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2020 год.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

20.11.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Бориково и на с. Могилица

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

18.11.2019

За продажба на имот - частна общинска собственост

КЛАСИРАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

15.11.2019

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал на общностен център за предоставяне на интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст в гр. Смолян, кв. Каптажа, Комисия, назначена със Заповед № ПП-04-102/01.11.2019 г. на вр.и.д. кмета на община ...

СЪОБЩЕНИЕ

13.11.2019

На основаниe чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) Агенция „Пътна инфраструктура“ със седалище: гр. София 1606, бул. „Македония“ №3 съобщава на засегнатото население ...

ОБЯВЛЕНИЕ

13.11.2019

На основание чл.37ж, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общинска служба по земеделие – Смолян, Ви уведомява, че са изготвени предварителните регистри по чл.37ж, ал.7 от същия закон, въз основа на подадените ...

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.11.2019

Община Смолян на основание чл.128 ал.2 от ЗУТ съобщава:

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 198 199 >