> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

03.12.2019

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 (четири) години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин тридесет и девет) кв.м, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1154

02.12.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-120/06.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 776

02.12.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-111/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1024

29.11.2019

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ III- държавен за ПИ с идентификатор ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1431

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-099/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1235

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-115/04.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1192

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-100/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 756

27.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-103/18.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

27.11.2019

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 744

25.11.2019

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-098/11.10.2019 год. на Кмета на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 197 198 >