> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

Отлагане провеждането на заседание на Общински съвет – Смолян, насрочено за 19.05.2022 г. от 13.00 часа.

19.05.2022

Същото ще се проведе на 26.05.2022 г. от 14.00 часа.

ЗАПОВЕД №РД-0478 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

Ден на траур на територията на община Смолян в памет на Венера Райчева Аръчкова - председател на Общински съвет – Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0477 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул."България" на 21 и 22 май.

ЗАПОВЕД №РД-0457 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на с. Момчиловци, ул."Елица".

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.3, АЛ.1,Т.1, ЧЛ.10, АЛ.1, Т.18

18.05.2022

За сключване на договор с предмет “Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

ПИ с идентификатор 81520.6.197 в м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

Поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0445 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.05.2022

Осигуряване на обществен ред на територията на община Смолян, с цел спазване на изискванията и предотвратяване на водни инциденти на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.05.2022

С Решение №№ 820, 821, 822, 823, 824 и 825 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН - СХЕМА

11.05.2022

На обект: „Външно електрозахранване на жилищни сгради в ПИ 67653.1.48 в кв.18 по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.650.5 и 67653.1.640 по кадастралната карта на гр. Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >