> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

07.03.2024

В кв.21, по плана на с. Смилян, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0235 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.03.2024

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите и във връзка с постъпили писмени предложения от Директора на ТП – ДГС „Смолян”, Директора на ТП – ДГС ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.03.2024

По издадени Заповеди №№УТР-009, УТР-010, УТР-011, УТР-012, УТР-013 от 29.02.2024 г. на Кмета на Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0259 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. “Дичо Петров“.

ЗАПОВЕД №РД-0258 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. “Хан Пресиян“.

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.03.2024

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

29.02.2024

„Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ-ПУП-ПРЗ

28.02.2024

Местност „ИМАРЕТ ДЕРЕ“, землище на с. Кутела, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2024

Подписана и представена Заповед №УТ-002/24.01.2024 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с бъдещата застройка в кв.6 по плана на с. Славейно.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2024

Подписана и представена Заповед №УТ-183/22.12.2023 г. на Кмета на Община Смолян и във връзка с имот в кв.6 по плана на с. Виево.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 346 347 >