> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1295 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2022

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 ал.3 от Закона за пътищата и с оглед постигане на безопасност на туристите за зимен сезон 2022/2023, използващи местен път с пълен ...

ЗАПОВЕД №РД-1285 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2022

Въвеждане на еднопосочно движение за ул. “Кокиче“ в посока към ул. „Дичо Петров“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

14.12.2022

За длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване”

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

13.12.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява К. В. Лазарова

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

13.12.2022

За длъжността - Директор на дирекция в административно звено - дирекция „Строителство, инфраструктура, околна среда и стопанисване на горите“.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.12.2022

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-1282 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.12.2022

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и във връзка с безопасността на пътуващите, използващи местен път с идентификатор 69653.576.545 след затворническо общежитие - Герзовица SML2240/III866 Смолян – Мугла ...

ОБЯВЛЕНИЕ

09.12.2022

Във връзка с провеждането на конкурс за държавен служител за длъжността старши юрисконсулт в дирекция ПНО.

ЗАПОВЕД №РД-1273 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.12.2022

За назначаване на комисия по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)

ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2023 ГОДИНА

07.12.2022

На основание чл.6, ал.8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 648/21.12.2017 год. изменена и допълнена с Решение №503/25.02.2021 г. на Общински съвет – Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 297 298 >