> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАЛАГАЧЕВА И ЧАВДАР КОСТАДИНОВ ПАЛАГАЧЕВ

15.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФАМ АН. МАСУРСКИ И ВАСИЛ АН. МАСУРСКИ

15.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 31 / 19.04.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА КУРТЕЛОВА И СИРМА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

12.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 35 / 20.04.2012г.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ОБЯВЯВА КОНКУРС

07.06.2012

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 16/29.05.2012 г. на Директора на Фолклорен ансамбъл „Родопа” обявява конкурс за заемане на длъжностите: танцьор – мъже и жени, певици и солист-оркестрант във Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян, ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2012

На основание чл. 14 , (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал.1 и ал.2 , чл. 69 (1) т.1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 76/24.04.2012 год., на Общински съвет – Смолян

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

04.06.2012

На 06.06.2012 г., от 10.30 ч., в Заседателната зала на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

21.05.2012

Община Смолян има програмни цели и намерения относно усъвършенстване на съществуващата организация на движението и паркирането на ППС и повишаване ефективността на контрола.

РЕШЕНИЕ № СМ-008-ПР2012г.

17.05.2012

За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АСЕН СЛАВОВ МИРЧЕВ

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО РУСКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

11.05.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК