> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ № 12 ДО ЕМИЛИЯ ВЕЛЕВА ДЖАМАЛОВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

16.08.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Емилия Велева Джамалова

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН”

13.08.2012

Уведомявам Ви, че на 14.08.2012г. /четиринадесети август две хиляди и дванадесета година/ от 14:00 часа в Заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

10.08.2012

За длъжността: Директор на дирекция ’’Правно-нормативно обслужване”.

СЪОБЩЕНИЕ ДО "СИТИ БИЛД" ЕООД С УПРАВИТЕЛ РАДОСЛАВ БИСЕРОВ ДЕЛИЕВ

07.08.2012

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И ФИРМА НА "РАДИ И КО КЪМПАНИ" ЕООД

07.08.2012

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.СМОЛЯН

03.08.2012

За отсичане на дървета разположени от западната страна на сградата на Областна администрация.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН.

30.07.2012

На 26.07.2012 г., в 10.00 часа в зала 211 на Община Смолян, се проведе вторият етап от обявения на 15.06.2012 г. със Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян конкурс за длъжността „директор” на Дом за възрастни хора с психични ...

УВЕДОМЛЕНИЕ № 11 ДО ИЛИЯ ГЮЛЕВ СТОЯНОВ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

30.07.2012

На основание чл.61, ал.3 от АПК и чл. 15, ал.2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Илия Гюлев Стоянов.

СЪОБЩЕНИЕ

27.07.2012

ДО БОРИС ЗДРАВКОВ БОЛЯРОВ, АСЯ ЗДРАВКОВА ХАДЖИЕВА, ХРИСТО ЗДРАВКОВ БОЛЯРОВ, ЗДРАВКА ЗДРАВКОВА ИЛИЙКОВА, ИЛКО ЗДРАВКОВ БОЛЯРОВ, ВЕРА ЗДРАВКОВА ЯНАКИЕВА, МАЛИНА ЗДРАВКОВА АСЕНОВА

СЪОБЩЕНИЕ

27.07.2012

ДО РУМЯНА ПЕТРОВА ДАФОВСКА-КОСТАДИНОВА, ТРЕНДАФИЛ ПЕТРОВ ДАФОВ, ИВАНКА АНАСТАСОВА СЛЕПОВА, СТОИЛ МАНОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, СТОЯНКА МАНОЛОВА ТАШКОВА, ГЕОРГИ МАНОЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ, ЦОНКА МАНОЛОВА БАШОВА, КОСТАДИН ДАФОВ ТРЕНДАФИЛОВ РУСКА ДАФОВА АНАСТАСОВА, ...