> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

05.12.2012

До Христо Стефанов Станчев, Тома Стефанов Станчев, Живущите и собствениците на сграда жил.блок КЦ 18 ул.”Зорница”№2 гр.Смолян, Живущите и собствениците на сграда жил.блок КЦ 17 ул.”Зорница”№6 гр.Смолян, Живущите и собствениците на сграда жил.блок КЦ ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 144 / 09.11.2012

04.12.2012

До Кина Атанасова Хаджихристева, Стоян Илиев Томов, Христо Димитров Хаджихристев, Евгения Кирилова Хаджихристева, Евгения Димитрова Лозанова, Христо Николов Хаджихристев, Мария Георгиева Симеонова, Стою Атанасов Саламбашев, Мария Тодорова ...

ПОКАНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ /СИК/ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 27 ЯНУАРИ 2013 Г.

30.11.2012

На основание § 2 от ЗПУГДВМС и чл. 34, ал. 2 от Изборния кодекс

ДОКЛАД ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

29.11.2012

В периода 17-25 ноември се проведе Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ECHO).

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАРАМФИЛ ЕМИЛОВ ЯКИМОВ

29.11.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.12.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

29.11.2012

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2013 година.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

29.11.2012

“Бергови метал” ЕООД, ЕИК: 201681128, със седалище и адрес на управление: с. Баня 2778, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. „Баненска буна” № 36, притежаващ Лицензия за ТД с ОЧЦМ №1201/18.05.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО АЛЕКСАНДЪР СИВОЛИНОВ ЛИЛОВ

29.11.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИЯ ПЕТРОВА КИСЬОВА

29.11.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАЛИНКА БОЙКОВА КАРОВА

29.11.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131