> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

29.03.2024

В кв.184, по плана на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0373 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2024

Относно откриване на процедура за възлагане на дейности в горските територии – открит конкурс с предмет „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии, собственост на община Смолян“

ЗАПОВЕД №РД-0270 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0243 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0241 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

28.03.2024

За „Спортно туристическа база“, м. „Превала“, по КККР на гр. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

27.03.2024

По издадени Заповеди №№ УТР025, УТР026, УТР027, УТР028, УТР029, УТР030, УТР031, УТР032, УТР033 от 25.03.2024 г. на Кмета на община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0368 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. "Дичо Петров"

ЗАПОВЕД №РД-0367 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

27.03.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул. "Хан Пресиян"

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ ПНО

26.03.2024

Във връзка с провеждането на конкурс за държавен служител за длъжността юрисконсулт в дирекция ПНО, на основание чл.34, ал.7 от НПКПМДС

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 346 347 >