> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2216

15.01.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-Озеленяване /за ПИ с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1032

15.01.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-119/06.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОТОКОЛ

14.01.2020

На 13.01.2020 г. от 14:00 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 11/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от Протокол ...

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

10.01.2020

За „Ферма за отглеждане на овце – месодайна порода“

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

09.01.2020

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист по качеството на атмосферния въздух“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

09.01.2020

Конкурс за заемане на длъжност: „Специалист ОВК“ по договор по ДБФП № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2020

Изработен проект с одобрено задание за ПУП – Устройствена план - схема за обект : „Външно В и К на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо през ...

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2020

Изработен проект с одобрено задание за ПУП – парцеларен план за обект: „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 83274.2.716, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ001818

09.01.2020

Изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация на УПИ I-533,534 с образуване на нови УПИ…533 и УПИ… 534 в кв.7 по плана на с. Полк. Серафимово.

ЗАПОВЕД №РД-1414 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.12.2019

За осигуряване на допълнителен градски транспорт за желаещите да посетят Новогодишните тържества в нощта на 31.12.2019г.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 198 199 >