> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: ”ОДИТ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”

28.06.2012

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЕСИСЛАВ РОСЕНОВ МЕРАЛИЕВ, АЛЕКСИ АНТИМОВ ЗЕЙНЕЛОВ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГАРАЖИ В ПИ: 917.802.04, 917.802.05, 917.802.06, 917.802.07, 917.802.08, ГР.СМОЛЯН, УЛ."ЕВРЕДИКА" КВ.218 УПИ I

26.06.2012

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 53 / 26.06.2012г. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. СМОЛЯН, С. ШИРОКА ЛЪКА, С. СТОЙКИТЕ И С. МОМЧИЛОВЦИ.

22.06.2012

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 26, ал.1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МУГЛА ЗА СРОК ДО 5 ГОДИНИ.

22.06.2012

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 19, ал.1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ НА 12.07.2012 ГОД. ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПИРКИ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ.

22.06.2012

На основание чл. 14 ал. (7) и ал. (8) от Закона за общинската собственост, чл.87 ал.(1) т.1 и ал.(2) от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №666/11.05.2011 г. и изменена с Решение ...

ОБЯВA ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

22.06.2012

На основание чл. 37 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.50 (1) и чл. 69, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №97/21.05.2012г. на Общински съвет Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

22.06.2012

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост за изграждане на обект: улица „Рибарска” в кв.73 по плана на с.Момчиловци община Смолян. На основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост.

СЪОЩЕНИЕ ДО ДЕНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА, СТОЮ ПЕТКОВ ЧОНГАРОВ, АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, ХРИСТИНА ЧАВДАРОВА ГОРАКОВА, СОНЯ АСЕНОВА МЛАДЕНОВА, СИЛВИЯ АСЕНОВА ЙОСИФОВА, КРАСИ ЗЛАТКОВ КАМЕНОВ, ХРИСТО СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ, ТОМА СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ, МИНЧО СИМОВ МИТКОВСКИ

22.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИВУЩИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ: КЦ 17 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 6, КЦ 18 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 2, КЦ 20 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 8

22.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2012

Съгласно Заповед № 396 / 03.02.2012г. на Кмета на Община Смолян.