> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТО – ИЗЛОЖБА „МЯСТОТО И НЕГОВИТЕ ХОРА”

27.08.2012

организирана от Управляващия орган на Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество в Гърция, с подкрепата на Съвместния Технически Секретариат и Българския Национален Партниращ Орган, по повод на отбелязването на Европейския ден на ...

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020Г.”

27.08.2012

Финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

23.08.2012

Ви уведомяваме, че на 05.09.2012 г. от 10.00 часа в Сесийната зала на общинска администрация Смолян с адрес: гр.Смолян, бул.България 12, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Смолян до 2020 г. и направени предложения за ...

РАЗРЕШЕНИЕ № 278 ОТ 08.08.2012 НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

21.08.2012

За проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Вилите", разположена в землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПИСМО – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП

17.08.2012

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛАПТОП, НАСТОЛНА КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТРАКИЙСКО И ВИЗАНТИЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РОДОПИТЕ И СЕВЕРНОТО КРАЙБРЕЖИЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ” С АКРОНИМ /THRABYZHE/

УВЕДОМЛЕНИЕ № 12 ДО ЕМИЛИЯ ВЕЛЕВА ДЖАМАЛОВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

16.08.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Емилия Велева Джамалова

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН”

13.08.2012

Уведомявам Ви, че на 14.08.2012г. /четиринадесети август две хиляди и дванадесета година/ от 14:00 часа в Заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

10.08.2012

За длъжността: Директор на дирекция ’’Правно-нормативно обслужване”.

СЪОБЩЕНИЕ ДО "СИТИ БИЛД" ЕООД С УПРАВИТЕЛ РАДОСЛАВ БИСЕРОВ ДЕЛИЕВ

07.08.2012

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖ И ФИРМА НА "РАДИ И КО КЪМПАНИ" ЕООД

07.08.2012

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131