> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МУГЛА ЗА СРОК ДО 5 ГОДИНИ.

22.06.2012

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 19, ал.1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ НА 12.07.2012 ГОД. ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СПИРКИ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ.

22.06.2012

На основание чл. 14 ал. (7) и ал. (8) от Закона за общинската собственост, чл.87 ал.(1) т.1 и ал.(2) от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №666/11.05.2011 г. и изменена с Решение ...

ОБЯВA ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

22.06.2012

На основание чл. 37 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.50 (1) и чл. 69, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №97/21.05.2012г. на Общински съвет Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

22.06.2012

За предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост за изграждане на обект: улица „Рибарска” в кв.73 по плана на с.Момчиловци община Смолян. На основание чл. 25, ал.1 от Закона за общинската собственост.

СЪОЩЕНИЕ ДО ДЕНКА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА, СТОЮ ПЕТКОВ ЧОНГАРОВ, АЛЕКСИ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, ХРИСТИНА ЧАВДАРОВА ГОРАКОВА, СОНЯ АСЕНОВА МЛАДЕНОВА, СИЛВИЯ АСЕНОВА ЙОСИФОВА, КРАСИ ЗЛАТКОВ КАМЕНОВ, ХРИСТО СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ, ТОМА СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ, МИНЧО СИМОВ МИТКОВСКИ

22.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИВУЩИТЕ И СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ: КЦ 17 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 6, КЦ 18 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 2, КЦ 20 – УЛ.”ЗОРНИЦА” № 8

22.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2012

Съгласно Заповед № 396 / 03.02.2012г. на Кмета на Община Смолян.

РЕШЕНИЕ № СМ-011-ПР2012г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.

21.06.2012

На основание чл.81, ал.1, т.2 и чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл.8, ал1, и представена писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЕЧО СТОЯНОВ ДЕЧЕВ

20.06.2012

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 28 / 19.04.2012г. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР. СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” №5.

19.06.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян