> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ СИМЕОНОВ ДРАГНЕВ И ЗЛАТКА СИМЕОНОВА ДРАГНЕВА

10.07.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 45 / 28.05.2012г. на Кмета на Община Смолян.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 10 ОТ 06.07.2012г.

06.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Дикран Месроб Норшаян.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 9 ОТ 06.07.2012г.

06.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Руска Кирилова Ангелова.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 8 ОТ 05.07.2012г.

05.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Атанас Николов Чолаков.

“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН” ЕООД

04.07.2012

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН” ЕООД.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 7 ОТ 03.07.2012г.

03.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Екатерина Момчилова Капитанова.

УВЕДОМЛЕНИЕ № 6 ОТ 03.07.2012г.

03.07.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договова за наем, сключен между Община Смолян и Асен Славов Мирчев.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: ”ОДИТ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН”

28.06.2012

Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЕСИСЛАВ РОСЕНОВ МЕРАЛИЕВ, АЛЕКСИ АНТИМОВ ЗЕЙНЕЛОВ И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГАРАЖИ В ПИ: 917.802.04, 917.802.05, 917.802.06, 917.802.07, 917.802.08, ГР.СМОЛЯН, УЛ."ЕВРЕДИКА" КВ.218 УПИ I

26.06.2012

На основание чл.129, ал.2 и във връзка с чл.131 от Закона за устройството на територията Ви съобщаваме, че е подписана и предоставена Заповед № 53 / 26.06.2012г. на Кмета на Община Смолян.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ, НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. СМОЛЯН, С. ШИРОКА ЛЪКА, С. СТОЙКИТЕ И С. МОМЧИЛОВЦИ.

22.06.2012

На основание чл. 14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 26, ал.1, чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с ...