> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ГР. СМОЛЯН, БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” №5.

19.06.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1765/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА С.РОВИНА, ОБЩИНА СМОЛЯН

19.06.2012

На основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №1764/13.06.2012 г. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИНА НИКОЛОВА ХРИСТОВА, ПЕТЪР НИКОВ ХРИСТОВ И МИЛЕНА ТОМОВА МИХАЙЛОВА

18.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 42 / 19.04.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ПАЛАГАЧЕВА И ЧАВДАР КОСТАДИНОВ ПАЛАГАЧЕВ

15.06.2012

На основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл. 131 от Закона за устройство на територията

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТЕФАМ АН. МАСУРСКИ И ВАСИЛ АН. МАСУРСКИ

15.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 31 / 19.04.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА КУРТЕЛОВА И СИРМА СТОЙКОВА ДЕМИРЕВА

12.06.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 35 / 20.04.2012г.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „РОДОПА” ОБЯВЯВА КОНКУРС

07.06.2012

На основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 16/29.05.2012 г. на Директора на Фолклорен ансамбъл „Родопа” обявява конкурс за заемане на длъжностите: танцьор – мъже и жени, певици и солист-оркестрант във Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян, ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2012

На основание чл. 14 , (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал.1 и ал.2 , чл. 69 (1) т.1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 76/24.04.2012 год., на Общински съвет – Смолян

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

04.06.2012

На 06.06.2012 г., от 10.30 ч., в Заседателната зала на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

21.05.2012

Община Смолян има програмни цели и намерения относно усъвършенстване на съществуващата организация на движението и паркирането на ППС и повишаване ефективността на контрола.