> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ № УТ000845 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ КВ.21 ПО ПЛАНА НА С.ШИРОКА ЛЪКА ОБЩ.СМОЛЯН

30.08.2012

До Тодор Анастасов Чакъров, Стефан Манолов Терзийски, Васил Живков Бебелеков, Илия Антонов Матов, Добринка Петкова Терзийска, Гита Стоева Кафалиева, Стефан Стойков Терзийски, Лазар Василев Семерджиев, Антония Лазарова Георгиева, Елисавета Атанасова ...

ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ МЕДИИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

28.08.2012

На 29.08.2012 г. от 15:00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще бъде представен проект : „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТО – ИЗЛОЖБА „МЯСТОТО И НЕГОВИТЕ ХОРА”

27.08.2012

организирана от Управляващия орган на Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество в Гърция, с подкрепата на Съвместния Технически Секретариат и Българския Национален Партниращ Орган, по повод на отбелязването на Европейския ден на ...

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020Г.”

27.08.2012

Финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН

23.08.2012

Ви уведомяваме, че на 05.09.2012 г. от 10.00 часа в Сесийната зала на общинска администрация Смолян с адрес: гр.Смолян, бул.България 12, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Смолян до 2020 г. и направени предложения за ...

РАЗРЕШЕНИЕ № 278 ОТ 08.08.2012 НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

21.08.2012

За проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.6 от Закона за подземните богатства в площ "Вилите", разположена в землището на с. Полковник Серафимово, община Смолян, област Смолян.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ПИСМО – ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП

17.08.2012

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛАПТОП, НАСТОЛНА КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТРАКИЙСКО И ВИЗАНТИЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РОДОПИТЕ И СЕВЕРНОТО КРАЙБРЕЖИЕ НА ЕГЕЙСКО МОРЕ” С АКРОНИМ /THRABYZHE/

УВЕДОМЛЕНИЕ № 12 ДО ЕМИЛИЯ ВЕЛЕВА ДЖАМАЛОВА И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

16.08.2012

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК и чл. 15, ал. 2 от договора за наем, сключен между Община Смолян и Емилия Велева Джамалова

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, С ПРЕДМЕТ: „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН”

13.08.2012

Уведомявам Ви, че на 14.08.2012г. /четиринадесети август две хиляди и дванадесета година/ от 14:00 часа в Заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, ще ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

10.08.2012

За длъжността: Директор на дирекция ’’Правно-нормативно обслужване”.