> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №2797 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

19.09.2012

С ПРЕДМЕТ: „ПРОДАЖБА НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА” ОТ ОБЕКТ № 1 В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕТЪР СТАВРАКОВ

17.09.2012

На основание чл.128, ал.З от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщаваме, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план ПУП-ПРЗ за УПИ I и др. кв.181 по плана на гр.Смолян.

ЗАПОВЕД № 2782 СВЪРЗАНА С ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14.09.2012

I.На основание чл. 23, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и утвърден на 14.09.2012 г. ...

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ОТ 14:30 ЧАСА

12.09.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 19.09.2012 г. от 14.30 ще се проведе заседание на Общинския съвет в заседателната зала на Община Смолян.   ДНЕВЕН РЕД - 19. 09. 2012  

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ. „ ПРОДАН ТАБАКОВ” № 5, БЛОК „ РОДОПИ”, ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО

11.09.2012

РЕШЕНИЕ № УТ000915 ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 104/31.08.2012Г. НА ВЕЛИЧКА ЦВЕТКОВА ПЕШЕВА И ИВАН ПЕШКОВ ПЕШЕВ.

ПРОЕКТ № BG161РО001/1.4-07/2010/035 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН”

05.09.2012

ИПГВР ще включва съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които ще се прилагат в определени (до 3 броя) градски зони за въздействие.

СЪОБЩЕНИЕ № УТ000845 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ КВ.21 ПО ПЛАНА НА С.ШИРОКА ЛЪКА ОБЩ.СМОЛЯН

30.08.2012

До Тодор Анастасов Чакъров, Стефан Манолов Терзийски, Васил Живков Бебелеков, Илия Антонов Матов, Добринка Петкова Терзийска, Гита Стоева Кафалиева, Стефан Стойков Терзийски, Лазар Василев Семерджиев, Антония Лазарова Георгиева, Елисавета Атанасова ...

ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ МЕДИИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ДА ПРИСЪСТВАТ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

28.08.2012

На 29.08.2012 г. от 15:00 ч. в зала 247 на Община Смолян ще бъде представен проект : „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТО – ИЗЛОЖБА „МЯСТОТО И НЕГОВИТЕ ХОРА”

27.08.2012

организирана от Управляващия орган на Програмите за Европейско Териториално Сътрудничество в Гърция, с подкрепата на Съвместния Технически Секретариат и Българския Национален Партниращ Орган, по повод на отбелязването на Европейския ден на ...

ПРОЕКТ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020Г.”

27.08.2012

Финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова ...