> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД № 3128 ОТ 26.10.2012Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.11.2012

Относно определените граници на районите и видът на предлаганите услуги както и честотата на сметоизвозването – график 2013 г.

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

12.11.2012

Относно инвестиционно предложение за „Инсталиране на приемно - предавателна станция за глас и/или данни към съществуваща GSM станция с ГО: PD 2513 - Pamporovo”.

ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

08.11.2012

    Презентация поведение и действия на населението при наводнения и порои Презентация поведение и действия на населението при земетресения   Защита на населението при ядрени и радиационни аварии     Файл-Брошура 3 /Главна ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СМОЛЯН

05.11.2012

Община Смолян уведомява всички граждани, че ще се проведе Европейска седмица за намаляване на отпадъците (ECHO) 17-25 ноември 2012г. Участвайте в ECHO, за да направим града ни по-чист и да съхраним природата.

ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НА 08.11.2012 Г. ОТ 13.00 ЧАСА

05.11.2012

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

СЪОБЩЕНИЕ ДО „РАДИ И KO КЪМПАНИ” ЕООД И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ГАРАЖИ И ФУРНА УЛ. ”НЕЗАБРАВКА ” №2 ГР.СМОЛЯН

05.11.2012

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 86/12.10.2012 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл. 131 от ЗУТ.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ТОДОР КОСТАДИНОВ УЗУНОВ И АТАНАС ИЛИЕВ ЗАБИЛЕВ

05.11.2012

На основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл. 131.

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.11.2012

На основание чл. 14 (I) и (7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 (1) и (2), чл. 26 (1) , чл. 69 (1) т. 1 и (3) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 197/19.09.2012 год., № ...

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

01.11.2012

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1), т.1 и чл.45 (1), и чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 216/12.10.2012 год. на Общински ...

Съобщение за публично обявяване

01.11.2012

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект   Съобщение