> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.912.353, НА ЧАСТ ОТ УПИ VIII-3A ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.9 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН КВ.ГОРНО СМОЛЯН

СЪОБЩЕНИЕ УТ 001458

09.04.2013

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №6/20.02.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена промяна на подробен устройствен план - план за ...

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ПО ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ 01.04.2013-27.04.2013Г.

09.04.2013

Уважаеми граждани във връзка с кампанията по пролетното почистване 01.04.2013-27.04.2013г. Ви уведомяваме, че на 13.04.2013г. ще бъдат сформирани временни пунктове на територията на гр.Смолян за събиране на хартия, стъкло, пластмаса и метал. ...

СЪОБЩЕНИЕ УТ 00 1000

05.04.2013

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за промяна на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен ...

ОБЯВA ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

05.04.2013

На основание чл. 14 ап. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 87 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №666/11.05.2011 г. и изменена и ...

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.04.2013

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.914.269, НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.913.681, НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.914.270.

НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ

03.04.2013

Със заповед № ОХ-889/21.12.2012 г. на министъра на отбраната на република България са обявени длъжности във военни формирования за приемане на граждани, които изявяват желание да служат в доброволния резерв.

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СМОЛЯН И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА

01.04.2013

Пролетта дойде. Престоят светли празници. По традиция всяка година през март или април община Смолян организира кампания за пролетно почистване.

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА КЪМ ЗВЕНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЧАСОВИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА

01.04.2013

По Проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от община Смолян“, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

29.03.2013

За отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Мугла за срок до 5 години.