> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

17.03.2015

за преотреждане на УПИ ХІІ-2141,2142 в УПИ ХІІ-917.296 жилищно застрояване с указани параметри на бъдещата застройка в кв.211 по плана на гр.Смолян кв.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.03.2015

За водовземане от подземни води, чрез един брой каптиран извор (КЕИ) в имот с номер 005036, местност „Хановете“ в землището на с.Левочево, общ.Смолян, обл.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ХИДРО ЕКО ГРУП ООД"

13.03.2015

а основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, Дв., бр.25/2003г. се съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение на „Хидро Еко Груп“ООД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "РУСКОВ ООД"

13.03.2015

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС, Дв., бр.25/2003г. се съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение на „Русков“ООД

ЗАПОВЕД №397 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2015

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 и чл.25 от Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържани на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на ...

ЗАПОВЕД №396 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.03.2015

В следствие на обилния снеговалеж и образувалата се дебела снежна покривка на територията на община Смолян за провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за възстановяване проходимостта на улиците и пътищата на територията ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.910.359

10.03.2015

ОТНОСНО: одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на дворищната регулация на УПИ ІІ-за озеленяване за поземлен имот с идентификатор 67653.910.359

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПП НА НОИ ГР.СМОЛЯН

09.03.2015

Днес 09.03.2015 г. поради обявеното бедствено положение - липса на електричество, предлагаме на лекарските практики в областта да издават ръчни болнични листове.

СТАТУТ НА СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО "РОЖЕН"

05.03.2015

ОТНОСНО: Заявка за участие във фолклорен конкурс "Рожен"

СЪОБЩЕНИЕ ИН ВИТРО

05.03.2015

ОТНОСНО: ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЗПЛОДИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ НА СЕМЕЙНИ НАЧАЛА, С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН