> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

26.09.2013

"Промяна предназначението на ПИ с номер 67653.44.30 в местност Къшлите за обект "Вилно селище"

ОБЯВЛЕНИЕ

24.09.2013

Община Смолян, в качеството си на партньор по проекта «Работилница за родители - да пораснем заедно», съвместно с УНИЦЕФ - България и ФИЦЕ - България ще осъществи подбор на екип от двама специалисти, които ще водят групова работа с родители на деца ...

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.09.2013

1.Предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян в Раздел IV - Отглеждане и грижа за кучетата; 2.Предложение на Наредба за ...

ЗАПОВЕД №1720 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

19.09.2013

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕЛОЖЕНИЕ НА „ИСА 2000” ЕООД

02.09.2013

Документация за инвестиционно преложение на „ИСА 2000” ЕООД за „Почистване на участък от речното корито на р. Черна от наноси и добив на инертни материали в землището на с. Подвис, община Смолян, област Смолян”.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.09.2013

На основание чл. 14 ал.(1) и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал. 1, ал.(2) ,чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

30.08.2013

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1), т.1 и чл.45 (1), и чл. 69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения № 409/27.06.2013 год. и № ...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

02.09.2013

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НЕМЕРЕНИЕ НА "БТК" АД

26.08.2013

ОТНОСНО: "Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК АД, PD2605 "KAINADINA TVR"

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЗАПОВЕД №39 И ЗАПОВЕД №40

23.08.2013

За разрешения за изработване на проекти за изменения на ПУП-План за регулация и застрояване.