> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ Р.ЧЕРНА

05.06.2013

На основание чл.62(a) (3)от Закона за водите (обн.ДВ, бр.66/27.07.2001г., изм. ДВ, бр.65/2006г.), се обявява открита процедура, за изменение на разрешително № 33110111/30.03.2011г. за ползване на воден обект - р.Черна, поречие - р.Арда, с цел ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА СМОЛЯН

05.06.2013

Oбщина Смолян, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия ...

СЪОБЩЕНИЕ С №УТ 00 2206

31.05.2013

До Николай Стефанов Стоев, Пламен Димитров Бечев, Пенка Лозева Бечева, Надежда Димитрова Бечева, Владислав Стефанов Стоев, Елена Петрова Гонова Красимир Тодоров Томов.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПНО“ И ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ПНО”

29.05.2013

Във връзка с провеждането на конкурсите Ви уведомяваме, че тестът ще се проведе на 30 май 2013г., в стая 343, етаж ІІІ, в сградата на Община Смолян

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНА СМОЛЯН

27.05.2013

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване” в Община Смолян Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до конкурс ...

ОБЩИНА СМОЛЯН КАНИ ГРАЖДАНИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

25.05.2013

Откриване на завършения обект в рамките на проект „Защита на населението и предотвратяване на риск от наводнения на кв. Устово, ж.к. Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” В ОБЩИНА СМОЛЯН

21.05.2013

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността Директор на дирекция „Строителна дейност и екология” в Община Смолян       Въз основа на преценката конкурсната комисия реши: а) Допуска до ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.05.2013

На основание чл. 14 ал.1 и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал. 1, чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 318/15.03.2013 ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ В РИОСВ-СМОЛЯН С ВХ. № КПД-14-2/1//16.05.2013Г.

15.05.2013

За изграждане на газоразпределителна мрежа с декомпресираща станция 200/5 bar с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Райков Сервиз”ООД, гр.Димитровград, ул.”Хан Аспарух” № 45, обл .Хасково с управител Румен Пеев

СЪОБЩЕНИЕ № 94 М 355-1

14.05.2013

ДО ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ БЯЛКОВ