> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

08.05.2015

Община Смолян на основание чл.129 ал.5 от ЗУТ във връзка на основание чл.129. ал.1 от ЗУТ, обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №932 на Общински съвет - Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 30.04.2015 год., Протокол №48 са ...

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

28.04.2015

На основание чл. 62 ал.1 и ал.2 от Административно – процесуалния кодекс и във връзка с изменение на обява в частта на Раздел ІІІ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "РУСКОВ" ООД ГР.РУДОЗЕМ

27.04.2015

инвестиционно предложение на „Русков“ООД, гр.Рудозем за „Почистване и поддържане проводимостта на участък от некоригираното речно легло на река Черна“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А АЛ.3, Т.2 И ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

27.04.2015

На основание чл.62 а ал.3, т.2 и чл.127, ал.1 от ЗУТ Асен Димитров Кезов, уведомява заинтересованите лица, че ще се проведе обществено обсъждане за промяна на предназначението на УПИ ІХ – Озеленяване, кв.75. по плана на кв. Устово.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

27.04.2015

"ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА / МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ" В ГР.СМОЛЯН, КВ. КАПТАЖА, УЛ. "ХРИСТО ХРИСТОВ" №31

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

23.04.2015

За отдаване под наем на общински имоти за срок от 5 години, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

22.04.2015

в Община Смолян са постъпили 279 заявления от кандидат-потребители на услугата „Личен асистент”, които се приемаха в периода от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително.

ПРИЗИВ КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА СМОЛЯН И СЪСТАВНИТЕ СЕЛИЩА НА ОБЩИНАТА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.04.2015

По традиция всяка година община Смолян организира кампания за пролетно почистване. Тази година кампания ще започне на 20 април и ще приключи на 10 май.

ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №22

15.04.2015

ДО ДОНЧО ПЕТРОВ ПЕТРОВ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА УПИ

15.04.2015

Заповед №16/06.04.2015 год. на Кмета на Община Смолян за разрешение за изработване на ПУП-План за регулация на УПИ ХІІІ-233 в кв.24 по плана на с.Полк.Серафимово, общ.Смолян с присъединяване на част от уличната регулация към УПИ ХІІІ-233.