> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №1898 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.10.2013

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.З от Закона за движение по пътищата и във връзка с честването на 101 години от Балканската война - 1912г. и Освобождението на Родопите и ...

ЗАПОВЕД №1895 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

16.10.2013

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с провеждане на общинска лекоатлетическа смесена щафета по случай 101 години от Балканската война -1912 и Освобождението на Родопите

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ ГРУПОВА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 4 ГОДИНИ

16.10.2013

След запознаване и проверка на подадените документи за участие в обявения подбор на двама специалисти, които ще водят групова работа с родители на деца от 0 до 4 години по проект «Работилница за родители – да пораснем заедно» на УНИЦЕФ – България, ...

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 1829/07. 10. 2013 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА ПОДБОР НА ДВАМА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ВОДЕНЕ НАГРУПОВА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 4 ГОДИНИ

10.10.2013

ПО ПРОЕКТ „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” НА УНИЦЕФ – БЪЛГАРИЯ, СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ДИСКУСИЯ

10.10.2013

Във връзка с проект „Добро управление на община Смолян“ за „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.10.2013

На основание чл. 14 ал.(1) и ап.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 26 ал. 1, чл. 27 ал.(1) и ал.(2), чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 408/27.06.2013 ...

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ ГРУПОВА РАБОТА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 4 ГОДИНИ

08.10.2013

След запознаване и проверка на подадените документи за участие в обявения подбор на двама специалисти, които ще водят групова работа с родители на деца от 0 до 4 години по проект «Работилница за родители – да пораснем заедно» на УНИЦЕФ – България, ...

СЪОБЩЕНИЕ

01.10.2013

На 2 октомври 2013 година Централната комисия за борба с противо- обществените прояви на малолетните и непълнолетните организира регионална обучителна сесия-семинар на обществените възпитатели от област Смолян.

ЗАПОВЕД №1784 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.10.2013

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка осигуряването на безопасно протичане на традиционния Устовски панаир за периода : от 03 октомври 2013г. до 06 октомври 2013г.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

27.09.2013

Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение на „СЕРДИКА ПРОПЪРТИС“ АД за „ПУП-ПРЗ” се отнася за ПИ 67653.1.188 м. „Караманджа“, землище гр.Смолян.