> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ПО ЗАПОВЕД №1032

28.06.2013

С ПРЕДМЕТ “Маркиране на насаждения за сеч, включително на временни извозни пътища и/или технологични просеки, необходими за усвояване на дървесината – лесосечен фонд за 2013 година”

ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

28.06.2013

Относно решения на Общински съвет №372, №380, №381, №382, №383

ЗАПОВЕД №896 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

27.06.2013

За прекратяване на наемни правоотношения с Радослав Михалев Русинов

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТЕРЕНИ ПО ОДОБРЕНА СХЕМА ПО ЧЛ. 56 ОТ ЗУТ ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ , НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

26.06.2013

На основание чл. 14 ал. ал.(7) и ал. (8) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 27 ал.(1) и ал.(2), чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1305

26.06.2013

ДO КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

26.06.2013

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие е обявения подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа", във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство", финансиран от ОП „Развитие на ...

РЕШЕНИЕ № СМ-02-ЕО/2013Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

24.06.2013

На основани чл.15, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредбата за ЕО/ .

СЪОБЩЕНИЕ № 94 С-2125-1

24.06.2013

ДО МАЛИНКА БОЙКОВА КАРОВА, СЛАВКА ЗДРАВКОВА ТОРУТЕВА, СЕВДАЛИН СЛАВОВ ТОРУТЕВ

СЪОБЩЕНИЕ № УТ 001315

24.06.2013

ДО ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОДОРОВ, АНГЕЛ ГАВРАИЛОВ ЕМАНУИЛОВ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ИЗКУСТВЕНО ЗАСНЕЖАВАНЕ НА ПИСТИТЕ В К.К. ПАМАПОРОВО

14.06.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ ДЛ004458/10.06.2013г. за ...