> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

29.07.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има открита процедура във връзка с инвестиционно предложение за „Открит плувен комплекс, ...

ОРГАНИЗИРА СЕ ТРАНСПОРТ ЗА ЕКО ДЖАЗ ПЕРЕЛИК

24.07.2013

Във връзка с провеждането на Eко джаз Перелик Община Смолян организира транспорт до връх Перелик в следните часове : 17:30; 18:00; 18:30 и 19:00 ч. на 27.07.2013г. Автобусите ще тръгват от паркинга на църквата Св. Висарион Смолянски. Билетите са на ...

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ „ПАМПОРОВО”АД

19.07.2013

За инвестиционно намерение с информация по Приложени №2 от наредбата по ОВОС - вх.№ ДЛ005228/16.07.201Зг.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.07.2013

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.917.819, 67653.917.818, УПИ с № № І-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ІІ-2432/917.819 и ІІІ 2432/917.818 В КВ.245 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

16.07.2013

Относно решения на Общински съвет №346, №401, №402, №403

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ-РЕКА СТОЙЧЕНСКА, С ЦЕЛ-ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ

04.07.2013

На основание чл.62а, ал.(1) и (2) е открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект-река Стойченска, с цел-изграждане на линейна инфраструктура пресичаща воден обект (подмяна на съществуващ мост за прокарване на кабелни ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

04.07.2013

На основание чл. 14 ал.1 и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал. 1, чл. 27 ал.(1) и ал.(2) ,чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ...

ЗАПОВЕД №1087

04.07.2013

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, т. 4 и чл. 15 от Наредба № 8/11.05.2012 год. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и чл. 11 от Наредба № ...

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

04.07.2013

Комисия в състав, назначен със Заповед N° 1017/24.06.2013г. на Кмета на Община Смолян, проведе конкурс за заемане на длъжност „Социален работник" по Приемна грижа, във връзка с изпълнението на проект „И аз имам семейство".

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИ №2 ОТ НАРЕДБАТА ПО ОВОС

02.07.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение с информация по Приложени №2 от ...