> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.917.329 и на част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.330 в кв.217, УПИ ІІ-2500 и VІІІ-за озеленяване по действуващия ЗРП на гр.Смолян с ЕКАТТЕ 67653

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.925.39 в кв.14, УПИ ІІІ-ресторант по действуващия ЗРП на гр.Смолян с ЕКАТТЕ 67653.

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

План за регулация и застрояване за поземлен имот с № 010097 с ЕКАТТЕ 67965 по плана на с.Соколовци м.”Борцето”

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 67653.923.36 и на част от поземлен имот с идентификатор 67653.923.41, УПИ ІІ-923.36 склад и УПИ ІІ озеленяване в кв.6 по действащия ЗРП на гр.Смолян кв.Устово с ЕКАТТЕ 67653.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

05.12.2013

На основани чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има открита процедура във връзка с инвестиционно предложение за „База за отдих, паркинг и ...

ЗАПОВЕД №1987 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

04.12.2013

На основание чл. 44. ал. 1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси относно задължението на кмета на общината за определяне границите на районите и видът ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА „ПРИЕМНА ГРИЖА” В ОБЩИНА СМОЛЯН

04.12.2013

Oбщина Смолян, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

02.12.2013

На основание чл. 14 ал.(1) и ал.(7) от Закона за общинската собственост, чл. 21 ал.(1) и ал.(2), чл. 26 ал. 1, ал.(2) , чл.27, чл. 69 ал.(1) т.1 и ал.(З) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № ...

ЗАПОВЕД №2247 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.11.2013

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3 ал.1 от Закона за движение по пътищата и във връзка откриване Зимен сезон 2013/2014 на територията на к.к. Пампорово, община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ

27.11.2013

ДО ПЕТЪР ХРИСТОВ ЧАПКЪНОВ, МАРИЯ ХРИСТОВА ЧАПКЪНОВА-ЛЮНЧЕВА, СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА МИРЧЕВА, ДИЛЯНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА