> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

08.01.2014

ДО ЗЛАТКА ЛАЗАРОВА БОНЧЕВА

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

03.01.2014

На основание чл.62(a), ал.(3)от Закона за водите (обн.ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.61/2010г.), се обявява открита процедура, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, каптиран извор ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОДОБРЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

02.01.2014

В кв.8 по плана на с.Бостина за изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-37,196,197 с образуване на нови УПИ V-197, VІ-196 и І -37 по имотни граници

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

21.12.2013

Във връзка с промяна на предназначението на земеделска земя за вилна зона и изграждане обекти за отдих в поземлен имот N: 27, с идентификатор 67653.70.27, в местността „Пясъка” по кадастралната карта на гр. Смолян

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО“

19.12.2013

Комисия в състав, назначен със Заповед № 2450 от 11.12.2013. на Кмета на Община Смолян, проведе подбор за заемане на длъжност „Социален работник“ по Приемна грижа, във връзка с изпълнението на проект „И аз имам семейство“.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“

16.12.2013

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа“, във връзка с изпълнение на проект „И аз имам семейство“, финансиран от ОП „Развитие на ...

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН"

13.12.2013

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН"

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 68000.1.511 и 68000.1.462 в местност „Бечевското”, землище Солища, със следните параметри – устройствена зона Жм, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ И Е ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

План за регулация и застрояване за поземлен имот с кадастрален №003136 в местност „Сурлюското”, землище с. Турян, със следните параметри – устройствена зона Жм, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 60%, кинт до 1.2, ...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ И Е ОДОБРЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

11.12.2013

Парцеларен план за обект: „Пътна връзка с път ІІ-86 „Асеновград-Смолян” при км.86+110 в дясно по разтящия километраж за обект: „Почивна база в УПИ І-29 за почивна база кв.36 в землището на с.Соколовци, община Смолян.