> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

31.01.2020

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

29.01.2020

Над 100 потребители вече ползват в дома си почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, Оперативна програма „Развитие на човешките ...

Съобщение за обработване на справки декларации по чл.116 ал.3

28.01.2020

Oт Закона за туризма за реализирани нощувки в категоризираните туристически обекти

Съобщение за приети промени в Закона за местни данъци и такси в §28

28.01.2020

Напомняме на всички граждани и фирми, собственици на недвижими имоти, изградени на етап груб строеж, че на основание приети промени към ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2019г.., В ...

ОБЯВЛЕНИЕ

21.01.2020

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно–охранителни зони около водоизточниците за питейно–битово водоснабдяване и около водоизточниците на ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

17.01.2020

По Заповеди №№1,2,3,4 и 5

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.01.2020

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадени Заповеди №УТР-095 и №УТР-096

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2216

15.01.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ I-Озеленяване /за ПИ с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1032

15.01.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-119/06.11.2019 год. на Кмета на Община Смолян

ПРОТОКОЛ

14.01.2020

На 13.01.2020 г. от 14:00 часа, в зала № 211, Община Смолян, бул. „България“ № 12, се проведе заседание на Временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с решение № 11/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, съгласно т. 2 от Протокол ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 197 198 >