> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.06.2022

С Решения №823, №824 и №825 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №32

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.06.2022

Във връзка с издадени Заповед №УТР-040 А, № УТР-041, № УТР-042, № УТР-042 от 12.05.2022 год. на Кмета на Община Смолян

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

08.06.2022

За отдаване под наем на части от общински имот - площ за поставяне на електронно съобщителни съоръжения

ЗАПОВЕД №РД-0540 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

08.06.2022

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“

ЗАПОВЕД №РД-0523 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.06.2022

Във връзка с открит конкурс с предмет: „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии собственост на община Смолян“

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА КОНСУРСИ

03.06.2022

На основание чл.90, ал.1 и ал.2 и чл.91, ал.1 от Кодекса на труда и във връзка с чл.217, ал.3 и ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

03.06.2022

В местност „Вадата“, землище на с. Левочево

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

03.06.2022

В местност „Вадата“, землище на с. Левочево

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

03.06.2022

В местност „Вадата“, землище на с. Левочево

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

01.06.2022

В кв.91, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 271 272 >