> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.05.2024

В кв.78, по плана на гр. Смолян,кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

14.05.2024

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

14.05.2024

В кв. 4в по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.05.2024

В кв.83 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, общ. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

13.05.2024

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

Заповед № РД-0565 на Кмета на Община Смолян

13.05.2024

Във връзка с назначена Комисия по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР)

ЗАПОВЕД №РД-0554 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.05.2024

Относно провеждане на Абитуриентски балове 2024 г. с цел избягване на пътно - транспортни произшествия.

ЗАПОВЕД №РД-0553 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.05.2024

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, ул.”Наталия” и ул.“Родопи“.

ПРОТОКОЛ ПО ЧЛ.37И, АЛ. 6 ОТ ЗСПЗЗ

07.05.2024

За разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Смолян

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

30.04.2024

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на помещения.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 349 350 >