> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2023

В кв.14 по плана на с. Дунево.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ – ПУП - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ

05.12.2023

В местност „Станковица”, землище на гр. Смолян.

Открита процедура за издаване на разрешително

01.12.2023

За водовземане от подземни води чрез изградени съоръжения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

01.12.2023

„Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатори: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ

30.11.2023

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, обявява прием на документи за заемане на длъжността: Сътрудник „Социални дейности“

ЗАПОВЕД №РД-1384 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

30.11.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Тракия“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.55, по плана на с.Стойките, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.27, по плана на с. Стойките , общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.11.2023

В кв.14, по плана на, по плана на с. Широка лъка, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

29.11.2023

За приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Солища, общ. Смолян

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 349 350 >