> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1457 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Зорница“.

ЗАПОВЕД №РД-1456 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.12.2023

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян, по ул. “Братан Шукеров“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.12.2023

В кв.57 по плана на с. Кутела.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.12.2023

В кв.6, по плана на с. Славейно, общ. Смолян.

ГРАФИК НА ПОРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37 Ж, АЛ.4

12.12.2023

ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ / ЗСПЗЗ / ЗА ПРИЕМАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ МЕЖДУ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

11.12.2023

Продажба на имот - частна общинска собственост.

СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРВЮ

08.12.2023

По обявения прием на документи за заемане на длъжността сътрудник „Социални дейности“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2023

В кв.19 по плана на с. Влахово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2023

В кв.143, по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

05.12.2023

За приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Влахово, общ. Смолян.

< 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 349 350 >