> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.02.2024

По издадени Заповеди №УТР-002, №УТР-003, №УТР-004, №УТР-005, №УТР-006, №УТР-007 и №УТР-008 от 02.02.2024 г. на Кмета на Община Смолян

ИНФОРМАЦИЯ

02.02.2024

Относно специализиран фронт офис, в който гражданите могат да получават информация и безплатни консултации за съществуващите социални услуги в общината.

ЗАПОВЕД №РД-0018 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0013 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0011 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0010 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

ЗАПОВЕД №РД-0008 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

01.02.2024

За изпълняване на принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС).

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.01.2024

Oдобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация в кв.4г по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

30.01.2024

Одобрена преписка - Подробен устройствен план- план за регулация в кв.19 по плана на с.Долно Влахово, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН

29.01.2024

Заповеди на директора на ОДЗ-Смолян, издадени на основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 349 350 >