> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-1038 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.11.2022

Принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) - товарен автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-1035 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.11.2022

Принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) - лек автомобил.

ЗАПОВЕД №РД-1032 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.11.2022

Принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) - лек автомобил.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

07.11.2022

С Решения №№ 1007, №1008, №1009, №1010, №1011 и №1012 на Общински съвет-Смолян, взети на заседанието му, състояло се на 27.10.2022 год., протокол №40

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

07.11.2022

С Решение №985 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 29.09.2022 год., протокол №39

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

07.11.2022

По издадени Заповеди №№ УТР-111, УТР-112, УТР-113, УТР-114 и УТР-115 от 03.11.2022 г. на Кмета на община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС

07.11.2022

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СОЦИАЛНА УСЛУГА

07.11.2022

Комплекс за социални услуги за деца и семейства, включващ „Център за обществена подкрепа“, „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ и „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“

СЪОБЩЕНИЕ

04.11.2022

Община Смолян организира поредната акция срещу недобросъвестни собственици на излезли от употреба моторни превозни средства.

ЗАПОВЕД №РД-1117 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

03.11.2022

На основания чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР).

< 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 297 298 >