> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПОПРАВКА НА КАДАСТРАЛНА ОСНОВА

07.05.2021

С нанасяне вярната имотна граница между имоти с планоснимачни №№218 и 219 кв.47 по плана на с.Петково.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

29.04.2021

За жилищно застрояване и гаражи с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.99 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ПРОТОКОЛ ЧЛ. 37 И АЛ.6 ОТ ЗСПЗЗ

29.04.2021

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

28.04.2021

ЗАПОВЕДИ № УТ-028 до №УТ-034 включително

ЗАПОВЕД №РД-0459 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Чавдар войвода”

ЗАПОВЕД №РД-0458 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Коста Аврамиков”

ЗАПОВЕД №РД-0457 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

28.04.2021

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян за ул.”Казашка”

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

26.04.2021

Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ на УПИ I-388 с образуване на нов УПИ I-388

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

23.04.2021

ЗАПОВЕДИ № УТ-024 до №УТ-027 включително

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

23.04.2021

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 233 234 >