> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0196 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

21.02.2020

Относно забрана за паша в горските територии за 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

20.02.2020

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

20.02.2020

Във връзка с писмо с вх. №ДЛ001588-001 от 19.02.2020г. на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на приемо-предавателна станция с № SML0184.A000_Малина“ в част от ПИ № 69345.6.216 ...

СЪОБЩЕНИЕ

19.02.2020

Уведомяваме всички данъкоплатци по повод събирането на местните данъци и такси касите в Център за информация и услуги на гражданите ще работят с удължено работно време от 08.00ч. до 17.30часа до 30.04.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

18.02.2020

„Парк за любителска и спортна стрелба с лъкове, заведение за хранене, места за настаняване и паркинг“ разположен в ПИ с идентификатори №67653.300.429 и 67653.300.430 в землището на гр. Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

17.02.2020

Обявления по Заповеди от №УТР-001 до №УТР-009 и №УТР-097.

ЗАПОВЕД №РД-0188 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

14.02.2020

Относно назначаването на Комисия за проучване на случая за извършената регистрация на лицето Федор Ушанлиев.

ЗАПОВЕД №РД-0023 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

Относно Протокол от 10.12.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се стопанска сграда с иднтификатор 67547.501.914.1 в поземлен имот с идентификатор 67547.501.914по кадастралната карта ...

ЗАПОВЕД №РД-0022 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.02.2020

Относно Протокол от 12.11.2020 година на Комисията назначена със Заповед № РД-0219/27.03.2019 г., за установяване на самосрутваща се жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.922.498 по кадастралната карта на ...

СЪОБЩЕНИЕ

04.02.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 197 198 >