> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ

28.09.2020

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА «СОЦИАЛЕН РАБОТНИК», ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА «ПРИЕМНА ГРИЖА», ЧАСТ ОТ ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА - СМОЛЯН

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

23.09.2020

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на следните имоти - частна общинска собственост

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА С НАЕМИ ЦЕНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СЛОЙ

18.09.2020

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ПО ДОПУСТИМ СЛОЙ И ОПРЕДЕЛЕНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДА НА НАЕМАНЕТО ИМ

СЪОБЩЕНИЕ

18.09.2020

В ПЕРИОДА ОТ 21.09.2020г ДО 29.09.2020г,РОДИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ЗАКУПЯТ КУПОНИ ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020г ПО ГРАФИК, КАКТО СЛЕДВА:

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2537

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-055/31.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за урегулиране на ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 219

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-042/13.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на уличната и дворищна ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 017

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-043/13.07.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП- план за регулация за изменение на ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 015

17.09.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-040/26.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на дворищната ...

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ

17.09.2020

Община Смолян обявява процедура за избор на партньор/и за сътрудничество и участие в проект по Процедура чрез директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ...

ЗАПОВЕД №РД-0916 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

11.09.2020

За отменяне предходна Заповед № РД-1276/02.12.2019г., с която е обявено провеждането на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 4 години на поземлен имот с идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 214 215 >