> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.148, по плана на гр. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.221, по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.31 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2022

В кв.19 по плана на с. Арда, общ.Смолян

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

05.12.2022

За длъжността „старши юрисконсулт“ в дирекция „Правно-нормативно обслужване“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОКЕТ ЗА ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.34, по плана на гр.Смолян, кв. Устово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.114 /нов/ по плана на с. Момчиловци м.“Кадъборун“.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

02.12.2022

В кв.4 в местност „Имарет дере“, землище на с. Кутела.

Община Смолян изпълнява проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 – „Патронажна грижа +“ - Компонент 2

01.12.2022

Над 220 броя лични предпазни средства, работно облекло и ново количество дезинфекционни материали и консумативи получиха в края на месец ноември Дома за стари хора в село Фатово и Домовете за пълнолетни лица с психични разстройства в Ровина и ...

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

30.11.2022

Заповеди от № УТ-127 до №УТ-136 включително

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 291 292 >