> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

15.01.2021

Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Горово и с. Момчиловци

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2653

15.01.2021

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-041/26.06.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на улична регулация и ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2374

15.01.2021

На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е издадена виза от Главния Архитект на Община Смолян на 13.11.2020 год. за проектиране на пристройка и промяна предназначение на ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2316

15.01.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план –План за регулация и план за застрояване на УПИ III-Ученическо общежитие, ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 006

15.01.2021

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-077/16.11.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за ...

ПУБЛИЧEН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

15.01.2021

За продажба на следния имот - частна общинска собственост

ЗАПОВЕД №РД-0030 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.01.2021

На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9 ал.3 от Закона за пътищата и с оглед постигане на безопасност на туристите, използващи местен път с пълен идентификатор № 69345.18.507, находящ ...

СЪОБЩЕНИЕ

14.01.2021

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

12.01.2021

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 920

08.01.2021

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-074/09.10.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена поправка на кадастралната основа с ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 221 222 >