> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

ПИ с идентификатор 81520.6.197 в м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

16.05.2022

Поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян

ЗАПОВЕД №РД-0445 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.05.2022

Осигуряване на обществен ред на територията на община Смолян, с цел спазване на изискванията и предотвратяване на водни инциденти на територията на община Смолян.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

11.05.2022

С Решение №№ 820, 821, 822, 823, 824 и 825 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 31.03.2022 год., протокол №33

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА УСТРОЙСТВЕНА ПЛАН - СХЕМА

11.05.2022

На обект: „Външно електрозахранване на жилищни сгради в ПИ 67653.1.48 в кв.18 по плана на гр. Смолян, м. “Караманджа“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.650.5 и 67653.1.640 по кадастралната карта на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0426 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.05.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по бул. "България".

Публични търгове с тайно наддаване

10.05.2022

За отдаване под наем на части от общински имот - площ за поставяне на електронно съобщителни съоръжения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

09.05.2022

Заповеди от № УТ-041 до №УТ-047 включително

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.05.2022

В кв.13 по плана на с.Левочево.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.05.2022

В кв.11 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 266 267 >