> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

осигуряване на дърва за огрев на социално слаби лица

26.03.2020

 Във връзка с настъпилото извънредно положение на територията на Република България ЮЦДЛ – гр. Смолян, ТП „ДГС – Смилян“ предоставя за закупуване на допълнително количество дърва за огрев на социално слаби лица, получили ...

ЗАПОВЕД №РД-0362 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0254 от 09.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0361 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Началник на отдел „Култура, младежки дейности и спорт“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0253 от 09.03.2020 г.

ЗАПОВЕД №РД-0360 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

23.03.2020

Конкурса за назначаване на държавен служител за длъжността Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“, обявен с моя Заповед № ЧР01-0252 от 09.03.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

20.03.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

18.03.2020

РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ. 210 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ

18.03.2020

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ...

ОБЯВА

17.03.2020

Възложение на всички кметове и кметски наместници на населени места, на територията на Община Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0308 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

17.03.2020

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и издадена заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на Здравеопазването на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1722

17.03.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-012/24.02.2020 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена план-схема за обект: „Външно ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 201 >