> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

15.08.2022

Заповеди от № УТ-080 до №УТ-085 включително

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

15.08.2022

По издадени Заповеди от № УТР-069 до № УТР-084

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.08.2022

За отдаване под наем на земи - ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на с. Полковник Серафимово, с. Момчиловци и с. Широка лъка.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ

12.08.2022

Предвид високите дневни температури и възникналите пожари на територията на страната.

ОБЯВЛЕНИЕ OT ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН

09.08.2022

На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/

ОБОБЩЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

09.08.2022

В периода 01.06.2022-30.06.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

В м.“Имарет дере“ з-ще Кутела, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

В м. „Хайдушки поляни“, з-ще Кутела, общ. Смолян

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

08.08.2022

В кв.19, по плана на с. Арда, общ. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0791 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

02.08.2022

Въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян по ул. "Изгрев".

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 277 278 >