> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 646

03.07.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ II-За ...

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.07.2020

Обявления по Заповеди от №УТР-034 до №УТР-045

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

01.07.2020

За длъжноста юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване”

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2066

30.06.2020

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-032/20.05.2020 год. на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1818

30.06.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в ...

ЗАПОВЕД №РД-0614 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.06.2020

Спирам движението на всички МПС на 27.06.2020 г. на локално платно от бул.”България” в гр. Смолян и определям същото да се ползва от абитуриентите. Закривам такси стоянката и определям място за паркиране на таксиметровите автомобили на всички ...

ЗАПОВЕД №РД-0597 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

25.06.2020

Присъствието на пистата и терена в стадион „Септември“, кв. Райково на лица неучастващи в тренировки провеждани от спорните клубове, както и по време на контролните и официални срещи - ежедневно за времето от 16.30ч. до 20.30 ч.

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 558

24.06.2020

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ VI-176 ...

СЪОБЩЕНИЕ

22.06.2020

Съобщение до допуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „ПНО“

СПИСЪК

22.06.2020

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността юрисконсулт в дирекция ПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 209 210 >