> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №РД-0373 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

12.04.2021

За въвеждане на временна организация на движението на територията на община Смолян

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

12.04.2021

За продажба на вещ – частна общинска собственост- верижен трактор ДТ-75 с булдозерно устройство Д 606

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 1378

09.04.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 272

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2531

08.04.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ IV-76 и УПИ ХХХIV-Озеленяване ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 00 2232

08.04.2021

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект за подробен устройствен план – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХI-934 за жилищни нужди и ...

ЗАПОВЕД №РД-0357 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

07.04.2021

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81 от Наредба № 3/16.08.2010 на МРРБ и във връзка с реализация на проект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“, съгласно договорните условия на ...

СЪОБЩЕНИЕ №УТ 000 260

06.04.2021

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-021/23.03.2021 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен за Подробен ...

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

05.04.2021

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, със застроена площ – 71 кв.м. на един етаж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.925.155 с площ 7395 кв.м. с ...

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАВЕ

05.04.2021

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 230 231 >