> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

16.03.2023

За отдаване под наем на общински имоти, находящи се на територията на община Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

15.03.2023

В местност „Рупцовото“, землище на гр. Смолян.

ЗАПОВЕД №РД-0157 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

15.03.2023

За принудително преместване на излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) – лек автомобил.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.5 по плана на с.Габрица, общ. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В местност „Равнища“, землище с. Чокманово,

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В устройствена зона по кадастралната карта на с.Габрица, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.9, по плана на с.Мугла, общ.Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

14.03.2023

В кв.3в по плана на с.Полковник Серафимово, общ.Смолян.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 304 305 >