> Начало > Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

22.10.2021

„Ваканционно селище“ в ПИ 67653.1.64, м. Караманджа, землището на гр. Смолян, обл. Смолян.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.128, АЛ.2 ОТ ЗУТ

20.10.2021

С Решение №617 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 26.08.2021 год., протокол №26

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕН 129, АЛ.5 ОТ ЗУТ

18.10.2021

Заповеди от № УТ-084 до №УТ-094 включително

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.10.2021

С Решения №№ 635, 636, 637, 638, 640, 641, 642 включително на Общински съвет - Смолян, взети на заседанието, състояло се на 30.09.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б АЛ.2 ОТ ЗУТ

18.10.2021

По издадени Заповеди от №УТР-086 до №УТР-094 включително на Кмета на Община Смолян

СЪОБЩЕНИЕ

13.10.2021

На 31.10.2021 г. изтича срока за подаване на Заявления за ползване намаление за такса битови отпадъци за 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ НА ПУП-ПРЗ

13.10.2021

В кв. 217, по плана на гр. Смолян, общ. Смолян.

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

12.10.2021

За длъжност „Шофьор“ в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, гр. Смолян.

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

За отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на Масивна сграда.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

08.10.2021

За издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения–един каптиран естествен извор КЕИ, разположен на територията на УПИ№69345.19.24, местност „Карлък“, по кадастралната карта на с. Стойките, община ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 251 252 >