> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ VIII - Озеленяване и УПИ XI - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ II - Озеленяване, УПИ VI -Озеленяване и УПИ XIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2021

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.11.2021

Относно извършена инвентаризация на горските територии - собственост на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2021

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.11.2021

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.11.2021

Промяна предназначението на част от УПИ IV-Озеленяване и ТП с образуване на нов УПИ за смесено предназначение в кв.231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

02.11.2021

План за действие за опазване на популациите на балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica Bolkay, 1925) за периода 2019 – 2028 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

01.11.2021

„ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на УПИ X-Озеленяване с образуване на нов УПИ за обществено обслужване за ПИ 67653.914.19 и 67653.914.552, кв.98 по плана на гр. Г. Смолян“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.10.2021

За промяна предназначението на част от УПИ II-Озеленяване и на част от УПИ I-Озеленяване в кв.100 с образуване на нов УПИ за жилищно строителство по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 >