> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.02.2022

Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ IX и УПИ XI-Озеленяване и ТП ( в рамките на ПИ 67653.923.86 и част от ПИ 67653.923.562 ), кв.130 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, Община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

17.02.2022

Проект на Бюджет на Община Смолян за 2022 г.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

25.01.2022

Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ II - Озеленяване, УПИ V- Озеленяване и УПИ VIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ VIII - Озеленяване и УПИ XI - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1 ОТ ЗУТ

10.12.2021

Промяна предназначението на УПИ II - Озеленяване, УПИ VI -Озеленяване и УПИ XIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ фотоволтаичен парк в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Устово.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

07.12.2021

Проект на „Програма за управление на отпадъците на община Смолян 2021 – 2028 г.“.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.11.2021

Относно извършена инвентаризация на горските територии - собственост на община Смолян.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.11.2021

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

19.11.2021

План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на ...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 21 >