> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.07.2023

Предстои приемането на бюджета на Община Смолян за 2023 г., като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ(ПУГМ) НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2023-2040 Г.

21.07.2023

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, който трябва да отговори на нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и околностите им, за да се постигне по-добро качество на живот.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV- 157, УПИ XV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-940, част от УПИ XIV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.07.2023

Проект на Бюджет на Община Смолян за 2023 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.06.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ – XIV озеленяване и гаражи / за ПИ с идентификатор 67653.934.135/ с присъединяване към УПИ XIV в кв. 169 по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

11.04.2023

За планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

03.04.2023

Разчет за разходите за 2023 г. на Община Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

17.03.2023

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в община Смолян и Предложение за планиране на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и ...

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ

08.03.2023

За промяна предназначението на част от УПИ- озеленяване в кв.87 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 >