> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.08.2023

Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12.

Обществено обсъждане на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

01.08.2023

На заинтересованите лица се предоставя възможност за отправяне на предложения и становища по проект на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

31.07.2023

Предстои приемането на бюджета на Община Смолян за 2023 г., като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината.

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ(ПУГМ) НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЕРИОДА 2023-2040 Г.

21.07.2023

Планът за устойчива градска мобилност (ПУГМ) е стратегически документ, който трябва да отговори на нуждите от мобилност на хората и бизнеса в градовете и околностите им, за да се постигне по-добро качество на живот.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV- 157, УПИ XV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

17.07.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-940, част от УПИ XIV-Озеленяване и частична промяна на улична регулация

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

12.07.2023

Проект на Бюджет на Община Смолян за 2023 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

06.06.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ – XIV озеленяване и гаражи / за ПИ с идентификатор 67653.934.135/ с присъединяване към УПИ XIV в кв. 169 по плана на ...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

11.04.2023

За планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

03.04.2023

Разчет за разходите за 2023 г. на Община Смолян

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 >