> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 20.03.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.СМОЛЯН

28.02.2013

Съобщавам Ви, че на 20.03.2013 год. от 17:00 часа в зала 247 на общинска администрация - гр. Смолян ще се проведе Общественото обсъждане на : Транспортна схема на гр. Смолян, представляваща част от транспортно - комуникационната схема на Община ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.02.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

01.02.2013

Обществено обсъждане на: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 07.01.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

19.12.2012

Обществено обсъждане на проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от зут, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.12.2012 г. ОТ 16:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

13.12.2012

Във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектното предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.12.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

29.11.2012

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2013 година.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

24.10.2012

На основание §38 от ПЗР на Закона за горите (Обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011год.), чл.129, ал.6 от Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ОБН.ДВ бр.27 от 2004 год.)

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 10.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

23.08.2012

Ви уведомяваме, че на 05.09.2012 г. от 10.00 часа в Сесийната зала на общинска администрация Смолян с адрес: гр.Смолян, бул.България 12, ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Смолян до 2020 г. и направени предложения за ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

21.08.2012

Приемане на Наредба за организацията и контрола на движението и паркирането на територията на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 05.09.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

20.08.2012

Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 25 ЮНИ 2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

11.06.2012

Общественото обсъждане на Проектите за нова Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и нова Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на ...

< 1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >