> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ДИСКУСИИ

30.10.2023

Относно планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

13.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ

12.10.2023

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

06.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.10.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

01.09.2023

На проект на Визия за устойчиво развитие на Община Смолян до 2050 година.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62А, АЛ.3 И ЧЛ.127 ,АЛ.1 ОТ ЗУТ

25.08.2023

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно: „Промяна предназначението на част от УПИ – XIII озеленяване с присъединяване към УПИ IX в кв. 39 по плана на гр. Смолян, кв. Райково.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ И ОТЧЕТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022 Г. НА ОБЩИНА СМОЛЯН

22.08.2023

Обсъждането ще се проведе на 31.08.2023 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в зала 247 на Община Смолян, бул. „България“ № 12.

Обществено обсъждане на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

01.08.2023

На заинтересованите лица се предоставя възможност за отправяне на предложения и становища по проект на „Програма за опазване на околната среда на община Смолян 2022 – 2028 г.“.

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 >