> Начало > Обществени обсъждания

Обществени обсъждания

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 30.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

15.05.2013

Уведомяваме Ви, че на 30.05. 2013г. /четвъртък/, от 17.00 часа в зала 247 на общинска администрация ще се проведе обсъждане на: Проект за наредба за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.05.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА

26.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА: 1. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА СМОЛЯН. 2. ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЕКТИТЕ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

09.04.2013

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.912.353, НА ЧАСТ ОТ УПИ VIII-3A ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В КВ.9 ПО ДЕЙСТВУВАЩИЯ ЗРП НА ГР.СМОЛЯН КВ.ГОРНО СМОЛЯН

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

05.04.2013

НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.914.269, НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.913.681, НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 67653.914.270.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 20.03.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.СМОЛЯН

28.02.2013

Съобщавам Ви, че на 20.03.2013 год. от 17:00 часа в зала 247 на общинска администрация - гр. Смолян ще се проведе Общественото обсъждане на : Транспортна схема на гр. Смолян, представляваща част от транспортно - комуникационната схема на Община ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 15.02.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

01.02.2013

Обществено обсъждане на: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 07.01.2013 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

19.12.2012

Обществено обсъждане на проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от зут, за рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 19.12.2012 г. ОТ 16:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

13.12.2012

Във връзка с кандидатстване на Община Смолян с проектното предложение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 13.12.2012 г. ОТ 17.00 ЧАСА В СЕСИЙНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

29.11.2012

Обществено обсъждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян за 2013 година и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян за 2013 година.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 14.11.2012 г. ОТ 13:30 ЧАСА В ЗАЛА 247 НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

24.10.2012

На основание §38 от ПЗР на Закона за горите (Обн.ДВ бр.19 от 08.03.2011год.), чл.129, ал.6 от Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (ОБН.ДВ бр.27 от 2004 год.)

< 1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >