> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Обява за конкурс 3

07.10.2008

ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № ...

Обява за конкурс 2

07.10.2008

ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № ...

Обява за конкурс 1

07.10.2008

ОБЩИНА    СМОЛЯН На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение ...

Модернизация на образователни институции

10.09.2008

Откриване на обществена поръчка за модернизация на образователни институции чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Ремонт на общински училища

22.08.2008

 Ремонт на общински училища в структурата на Община Смолян по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” по програма на Министерство на финансите.

Подпорна стена - р.Черна, гр.Смолян

25.07.2008

Откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за подпорна стена на р.Черна, гр.Смолян.

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34