> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Обявена е обществена поръчка с предмет: Строителство

20.07.2010

Обявена е обществена поръчка  с предмет: Строителство на  обект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и ...

Документация за участие за възлагане на обществена поръчка за доставка на автомобили по обособени позиции за заведенията за социални услуги в структурата на община Смолян

14.07.2010

Документаицята е проложена като прикачен файл

Община Смолян обявява открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител с наименование "Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19 - кметски наместничества"

18.06.2010

Процедурата се обявява във връзка с изпълнението на проект "Е-мрежа за административно обслужване в община Смолян" по договор за безвъзмездна помощ № А09-31-151-С/12.06.2009 г., финансиран по ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ...

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП за избор на изпълнител с наименование „Оптимизиране на процесите и интегриране на услуги в администрацията на община Смолян, 24-те кметства и 19 – кметски наместничества"

01.04.2010

     

Решение за класирането на участниците в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Анализ на състоянието за изграждането на е-мрежа на интегрирани административни услуги в Община Смолян”

11.11.2009

 Решение

Класиране от процедура с три оферти за извършване на услуга с предмет Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF) в рамките на договор за безвъзмездна помощ № A 09 – 31-151-С/12.06.2009 г. за реализацията на проект „Е-мрежа за администр

26.09.2009

Въз основа на протокол от 03.09.2009 г. на комисия, назначена със Заповед № РД-2633/14.08.2009г. за събиране, разглеждане и оценяване на три оферти за извършване на услуги с предмет „Въвеждане на модел за самооценка – Обща рамка за оценка (CAF)” в ...

Откриване на процедура за обществена поръчка

28.08.2009

С цел качествено административно обслужване на гражданите и бизнеса и  развитието на електронното управление в Община Смолян се открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка с наименование "Анализ на състоянието за изграждането на ...

Обява за конкурс 4

13.08.2009

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение№ 132/30.07.2008г., № 170/02.10.2008г. ...

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13.02.2009

На основание чл. 14 (1) (2) (3) (7) от Закона за общинската собственост, чл. 20, чл. 26 (1),  чл.58 (1) т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 615 от 28.05.2007 година и ...

ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

13.02.2009

На основание чл. 14 (1) (2) (3) (7) от Закона за общинската собственост, чл. 20, чл. 26 (1),  чл.58 (1) т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 615 от 28.05.2007 година и ...

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >