> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА КОНКУРС

21.03.2011

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 76, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №537/12.11.2010г., №519/08.10.2010г., ...

ОБЩИНА СМОЛЯН ОБЯВАВА ТЪРГ

21.03.2011

На основание чл. 35 (1), чл. 41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.40 (1) и чл. 58, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение №358/17.12.2009г., №472/21.07.2010 г., ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО И РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В СЕЛАТА РОВИНО И ПЕТКОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

10.03.2011

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА  УЧАСТИЕ  В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ПО ЗОП ЗА ДОСТАВКА  И МОНТАЖ НА КУХНЕНСКО  И  РЕХАБИЛИТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С. ФАТОВО, ...

Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на СЗ ”Детска кухня” гр. Смолян

28.12.2010

 ДОКУМЕНТАЦИЯРЕШЕНИЕОБЯВЛЕНИЕ

ПОКАНА КЪМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

06.12.2010

СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации, които желаят да заявят интерес за участие в ...

Документация за участие в открит конкурс "Преустройство на съществуващата топлинна централа за внедряване на допълнителни модулни енергийни ценрове за работа на природен газ"

26.10.2010

Прикачени файлове

Документация за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на заведенията за социални услуги в структурата на Община Смолян

18.10.2010

 Документация храниОбявление продуктиРешение продуктиРешениеОбявление

ОБЯВА

12.08.2010

ОБЯВА На основание чл. 18а (3) от Закона за социално подпомагане, чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и Решение № 357, Протокол № 23 от 17.12.2009г. на Общински съвет Смолян, ...

Строителство на обект „Укрепване свлачище”

23.07.2010

Обявена е обществена поръчка  с предмет: „Строителство на обект „Укрепване свлачище на обходен път в местността „Белия камък”, квартал „Каптажа”, гр. Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, ...

Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор

20.07.2010

Обявена е обществена поръчка с предмет: Извършване на строителен надзор на  обект «Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за ...

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >