> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Документация за участие в открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

10.11.2011

с предмет: ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ - МЕТАН - КОМПРЕСИРАН ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН, VІІ СОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГРАД СМОЛЯН И ОДЗ № 2 "СИНЧЕЦ" ГРАД СМОЛЯН ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

22.08.2011

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в община смолян

ПОКАНА

19.08.2011

Община Смолян, бул. „България” № 12, тел. : 0301/67 – 648, факс 0301/ 6 24 26, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ Ви каним да представите оферта :   1. Предмет на доставката : ...

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

03.08.2011

П О К А Н А  Община Смолян, град Смолян, бул. „България” 12, тел.: 0301/62662, факс 0301/62426, на основание чл. 2в от НВМОП и Заповед № РД-1963/01.08.2011г. на Кмета на Община Смолян, Ви каним да представите оферта за доставка на машини и ...

ОБЩИНА СМОЛЯН обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на многофункционална сграда и етажен паркинг

14.07.2011

 Цялата обява

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРЪЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

05.07.2011

Подобряване благосъстоянието на децата от oбщина Смолян чрез превенция на социалното изключване    

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕНСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА СТРОЕЖ: ПЪТ С. ГОРНА АРДА /III-8683/ - ГРАНИЦАТА С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ОТ КМ 29+697 - КМ 31+581 В ОБЩИНА СМОЛЯН

01.07.2011

До всички желаещи  да закупят документация за участие, чрез заплащане на цената  по банков път  в открита процедура с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол на строеж: Път с. Горна Арда /ІІІ-8683/ - границата с Република ...

СЪОБЩЕНИЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА КВАРТАЛНА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ОТДИХ В ГРАД СМОЛЯН ПО ОП

23.06.2011

Отварянето на ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:  «Изпълнение на СМР по проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” по ОП ...

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

19.05.2011

 Изпълнение на Строителен надзор по проект: "Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в гр. Смолян" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013. Схема за предоставяне на ...

СЪОБЩЕНИЕ

11.05.2011

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  и монтаж на кухненско и рехабилитационно оборудване за Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково”, ...

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >