> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

„Подготовка, организиране и провеждане на иновативно културно събитие по проект „РОДОПИ-ФЕСТ”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/005 от Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г. по Приоритетна ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Доставка на оборудване, необходимо за провеждане на иновативното културно събитие „Родопи фест”, което се реализира в рамките на проект «Родопи фест», финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

“Предоставяне на услуги, свързани с маркетинга и рекламата на иновативното културно събитие „Родопи фест”, както и осигуряване на публичността по проект „Родопи фест”, финансиран по Оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2013 г., Приоритетна ...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 'ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН

23.02.2012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ, ИДЕЕН ПРОЕКТ И ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: 'ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГР. СМОЛЯН

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ВЕРТИКАРНА ПЛАНИРОВКА, Ж.К. ПРОГРЕСИ, КВ. 70, 73 И 74

06.02.2012

ТД  папка 1 - Част пътна фаза работен проект ТД папка 2 - Геодезия ТД папка 3 - Обект районно осветление ТД папка 4 - Измерване кабели ТД папка 5 -  Част ПБЗУТ  фаза - Работен проект

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОДИТ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ НА АГЛОМЕРАЦИЯ ГРАД СМОЛЯН” , ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013”

19.01.2012

 Документация

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

02.01.2012

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН

Съобщение относно отваряне и оповестяване на ценови предложения

23.12.2011

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомяваме заинтересованите лица, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения в обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на природен газ - метан - компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ ...

Указания във връзка с обявена от Община Смолян открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Периодични доставки на природен газ - метан - компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ "Отец Паисий" град Смолян

06.12.2011

.Указания

Съобщение във връзка с обявена от Община Смолян открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Периодични доставки на природен газ - метан - компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ "Отец Паисий" град Смолян

15.11.2011

Уведомяваме всички бъдещи участници, че допълнителна информация за обществената поръчка може да бъде получена от: Община Смолян - Дирекция "ПНО и ОМП", лице за контакт - Милена Хаджиева - старши юрисконсулт, телефон за контакт 0301/67 610, ...

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >