> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

Публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки публикувана под уникален код № 9002475 на портала за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки.

04.06.2012

  Публична покана по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Дейности за информация и публичност по проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие ...

Указания във връзка с обявен от Община Смолян открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Доставка на оборудване, необходимо за провеждане на иновативното културно събитие „Родопи фест”, което се реализира в рамките на проект «Родопи фест»

24.02.2012

  УКАЗАНИЯ

Указания във връзка с обявен от Община Смолян открит конкурс по реда на НВМОП с предмет: "Доставка на оборудване, необходимо за провеждане на иновативното културно събитие „Родопи фест”, което се реализира в рамките на проект «Родопи фест»,

24.02.2012

  УКАЗАНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

24.02.2012

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ПЛАНОВИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г.   Документация за участие в открита процедура:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Открита процедура за избор на изпълнител, по реда на ЗОП – „Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Смолян за плановия период 2014-2020г.” Документация по открита процедура

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

”ПРОУЧВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТРАКИЙСКОТО И ВИЗАНТИЙСКОТО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО” В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие” с акроним „THRABYZHE   Документация за конкурса:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Открита процедура: „Изграждане и рехабилитация на посетителска и информационна инфраструктура в Соскучански дол” по проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида – предпоставка за икономически растеж чрез активно териториално ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Открита процедура: „Инженеринг за реставрация и ремонт на „Алибеев конак“  - гр. Смолян“  по проект с акроним BECENET   Документация по открита процедура:

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

24.02.2012

Открита процедура: Инженеринг за обект: „Консервация, реставрация и експониране на късно-античната и средновековна крепост „Калето“, местността Турлука, гр. Смолян и изграждане на пешеходен достъп. Консервация, реставрация и експониране на ...

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

29.02.2012

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ: „ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ НА КВ. „УСТОВО”, Ж.К. „ПРОГРЕСИ 1, 2 И 3, ГР. СМОЛЯН”     Документация: Заглавна страница Решение 5 Обявление 1-13,19 Обявление ...

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >