> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

20.09.2012

С ПРЕДМЕТ: „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН И РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ЧЕРТИТЕ НА ГРАД СМОЛЯН ЗА ОПЕРАТИВНИ СЕЗОНИ 2012/2013 ГОДИНА, 2013/2014 ГОДИНА И 2014/2015 ГОДИНА”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

18.09.2012

С ПРЕДМЕТ: „ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ОБЩИНА СМОЛЯН, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПИТА И ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕС И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЯВАНИЯ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 Г.”

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА”

05.09.2012

SML3245/ III – 863, Момчиловци – Виево / - Кутела /SML2241/; SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале; SML2252 / ІІ – 86, Смолян – Търън/ - Река – Катраница – Петково / ІІІ – 863 /” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9005629 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

28.08.2012

Предмет на обществената поръчка е: „Доставка на лаптоп, настолна компютърна конфигурация, мултимедиен проектор с екран, 2 броя дигитални фотокамери, GPS устройство във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ...

РЕШЕНИЕ № ПП-04-233/27.08.2012 ГОД. ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ОБЯВЕНА ПОД № 9005267 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

27.08.2012

На основание чл.101б ал.5 от Закона за обществени поръчки във връзка с чл.9а ал.5 и ал.6 от ППЗОП с оглед необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под № 9005267

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9005030 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

10.08.2012

Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: “Доставка и монтаж на Multitouch surface устройство (интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface, вграден в подходящо офис ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9004988 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ – ДЪЛГА БАЗА / 8+ 1 МЕСТА /

10.08.2012

Във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В1.12.03 от 14.04.2011 г. по проект „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море” с акроним /THRABYZHE/ по ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9004663 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

01.08.2012

Обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на Община Смолян по обособени позиции“.

Енергийно обновяване на българските домове

04.07.2012

Проект BG161PO001-1.2-01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП

08.06.2012

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА , С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ЕКОПЪТЕКА „КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

< 1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >