> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

28.11.2012

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Община Смолян”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.11.2012

С ПРЕДМЕТ: "Изработка и периодични доставки на ковчези за нуждите на община Смолян"

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

14.11.2012

С ПРЕДМЕТ: „Периодични доставки на природен газ – метан – компресиран за нуждите на Община Смолян, VІІ СОУ «Отец Паисий» град Смолян и ОДЗ № 2 «Синчец» град Смолян“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ:

12.11.2012

„Събиране, транспортиране и временно съхраняване на биоотпадъци от зелената система и личните стопанства в община Смолян на площадка м. Вельово, землище с.Турян".

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

31.10.2012

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В КВ. УСТОВО В ГР. СМОЛЯН“ , финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/049

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4 Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9007033 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

03.10.2012

С предмет: „Разработване на обучителна програма, провеждане и организиране на практикум в изпълнение на проект: „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничеоство", с ...

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП

02.10.2012

С предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнението на строителни и монтажни работи по проект „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество" с акроним ...

Документация за участие в обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП

02.10.2012

С предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Защита на населението и предотвратяване на риска от наводнения на кв. „Устово”, ж.к. „Прогреси 1, 2 и 3, гр. Смолян” по Оперативна програма ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

25.09.2012

С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СМОЛЯН".

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

25.09.2012

ПРЕДМЕТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН/НИ ПРОЕКТ/И ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013) С ПРОЕКТ: “ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА НА ГР. СМОЛЯН - ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ...

< 1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 >