> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011621 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

29.01.2013

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Подай ръка" по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011442 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.01.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изработване на дигитална реклама по проект „Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско крайбрежие" с акроним „THRABYZHE", финансиран по „Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9011381 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.01.2013

С предмет: „Частично асфалтиране и реконструкция на улици в град Смолян “

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

16.01.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: " МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ - МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ " ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ " (2007 - 2013) "

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОП РОСТЕНИ ПРАВИЛА

10.01.2013

С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на техническа помощ за звеното за изпълнение на проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, финансиран по Оперативна Програма „Околна Среда“ 2007 – 2013”

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.01.2013

С предмет:„Периодични доставки на течни горива за транспорт (бензин A 95Н, бензин A 98Н, дизелово гориво и автогаз) за моторните превозни средства на Община Смолян, чрез периодична покупка от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово ...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А" ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

26.12.2012

С ПРЕДМЕТ:„Събиране, транспортиране и временно съхраняване на биоотпадъци от зелената система и личните стопанства в община Смолян на площадка м. Вельово, землище с.Турян".

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.12.2012

С ПРЕДМЕТ: „Изработване на промоционален DVD филм по проект: „Биоразнообразието в Родопите и езерото Вистонида - предпоставка за икономически растеж, чрез активно териториално сътрудничество", с акроним “BORDER ACT“, финансиран по Програма ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧ КА ЗА УСЛУГА ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

14.12.2012

С ПРЕДМЕТ: „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015 година - Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница с обща ...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.12.2012

С ПРЕДМЕТ: „Концепция за изработване на общ устройствен план на гр. Смолян”

< 1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 >