> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9013012 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

11.03.2013

С ПРЕДМЕТ „Изпълнение на авторски надзор по договор с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в кв. Устово в гр. Смолян“.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

08.03.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на оценки за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционните проекти, изработени в изпълнение на дейностите по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9012702 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

01.03.2013

С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител на обществена поръчка за услуга по реда на Глава осма „а" от ЗОП - чрез публична покана, с предмет:„Извършване на независим финансов одит по проект „Подай ръка по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013)".

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 11 ОТ 19.02.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

19.02.2013

С ПРЕДМЕТ: „Одит на декларираните разходи във финансови отчети на проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер А 10 ...

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

13.02.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на работен проект за обект: Съоръжения за пречистване на инфилтратните води от депото за твърди битови отпадъци – град Смолян“.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

13.02.2013

С ПРЕДМЕТ: „Инженеринг на обект: Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО „Теклен Дол” в град Смолян – Проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 9 ОТ 12.02.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

12.02.2013

С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на инвестиционен проект за oбект: Възстановяване подпорна стена на главен път Смолян – с.Смилян, под къщата на Сийка Ръчкова в с.Чокманово, Община Смолян”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 8 ОТ 12.02.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

12.02.2013

С ПРЕДМЕТ : „Изготвяне на инвестиционен проект за oбект: Възстановяване подпорна стена на улица в с.Търън, под жилищната сграда на Сабри Хаджиенузов, Община Смолян”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 7 ОТ 12.02.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

12.02.2013

С ПРЕДМЕТ : „Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян и сградата на Стоматологична поликлиника“.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 5 ОТ 01.02.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

01.02.2013

С ПРЕДМЕТ : „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Община Смолян по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на Мултифункционални копирни хартии“ и Обособена позиция № 2: „Периодични ...

< 1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 33 34 >