> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9014331 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

12.04.2013

С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на подпорна стена на общински път в с.Виево под жилищната сграда на Недялка и Захаринка Уллеви, Община Смолян”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

09.04.2013

С ПРЕДМЕТ: „Обучения и консултиране на политики, провеждани от общинска администрация, чрез участие на заинтересованите страни по проект - „По-добри политики чрез партньорство и участие на заинтересованите страни”, финансиран по договор за ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9014162 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

09.04.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически проекти за рехабилитация на насипни язовирни стени и съоръженията към микроязовири „Лагера” и „Кирянов гьол”, гр. Смолян”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9013952 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

03.04.2013

С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на подпорна стена на ул.”Гимназиална”, до жил.сграда на сем.Николови гр.Смолян, Община Смолян”.

ПОКАНА С ИЗХ. № 18 ОТ 03.04.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

03.04.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на финансов анализ с включен анализ на разходите и ползите по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

29.03.2013

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ПРЕЗЕНТАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОЕКТ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ЧРЕЗ АКТИВНО ...

ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

29.03.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на дейностите по осигуряване на информация и публичност по проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, Договор за безвъзмездна финансова помощ № ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

20.03.2013

С ПРЕДМЕТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 2240 /III-866/ СМОЛЯН – МУГЛА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8 + 300“

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

20.03.2013

С ПРЕДМЕТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

12.03.2013

С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

< 1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 33 34 >