> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9016123 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

03.06.2013

С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на подпорна стена на ул.”Никола Филипов” /под хотел „Родопи”/ кв.Райково, гр.Смолян, Община Смолян”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9015890 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

27.05.2013

С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на подпорна стена на общински път SML2318/II-86, Бостина – кв.Устово/ – Левочево, при км. 3+500, Община Смолян”.

ДАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „УСЛУГА” ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.3, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОП

20.05.2013

С ПРЕДМЕТ: „ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, КАРТИ И СБОРНИЦИ ПО ПРОЕКТ „ТРАКИЙСКО И ВИЗАНТИЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РОДОПИТЕ И СЕВЕРНОТО ЕГЕЙСКО КРАЙБРЕЖИЕ” С АКРОНИМ „THRABYZHE” ПО ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9015515 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

16.05.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на паркинг в кв.21 по плана на с.Широка лъка“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТAВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

09.05.2013

С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДВИЖНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА „ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ТРАНС-ГРАНИЧНИ ИНИЦИАТИВИ”, ПО ПРОЕКТ „ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И РАБОТА ...

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

08.05.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на паркинг в кв.21 по плана на с.Широка лъка“

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

30.04.2013

С ПРЕДМЕТ „Периодични доставки, зареждане и рециклиране на консумативи за копирна техника на Община Смолян“

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

26.04.2013

С ПРЕДМЕТ: „УКРЕПВАНЕ НА АКТИВЕН СВЛАЧИЩЕН УЧАСТЪК НА УЛ. „МИНЬОРСКА” №№53 И 55, ГР.СМОЛЯН”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

26.04.2013

С ПРЕДМЕТ: „ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ, КАРТИ И СБОРНИЦИ ПО ПРОЕКТ „ТРАКИЙСКО И ВИЗАНТИЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РОДОПИТЕ И СЕВЕРНОТО ЕГЕЙСКО КРАЙБРЕЖИЕ” С АКРОНИМ „THRABYZHE” ПО ПРОГРАМА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ...

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

25.04.2013

С ПРЕДМЕТ: „ДИЗАЙН, ИЗРАБОТКА И ПЕЧАТ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И КАРТИ ПО ПРОЕКТ „БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В РОДОПИТЕ И ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ЧРЕЗ АКТИВНО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ С АКРОНИМ BORDER ACT ПО ПРОГРАМА ЗА ...

< 1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 33 34 >