> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 30 ОТ 06.08.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

06.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на информация и публичност на дейностите по проект: „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013)”

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

31.07.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДВПР "ПРОФ. Д-Р ТОДОР ТАШЕВ" - ПЕТКОВО"

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

29.07.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9018102 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

26.07.2013

С ПРЕДМЕТ: "Извършване на строителен надзор на обект: "Изграждане на паркинг в кв.21 по плана на с.Широка Лъка"

ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9017948 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

23.07.2013

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа”, с акроним BECENET, финансиран по Програма „Европейско ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО ГЛАВА ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

26.06.2013

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП, ИЗГРАЖДАЩ СЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДАЙ РЪКА“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)”

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

24.06.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ НА АТРАКЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ: „МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ – МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т. 2 ОТ ЗОП, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9015890 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

13.06.2013

С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на подпорна стена на ул.”Кирил Маджаров” №37 в кв.Устово, гр.Смолян, Община Смолян”.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

11.06.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА АТРАКЦИИТЕ ПО ПРОЕКТ: „МОМЧИЛОВА КРЕПОСТ – МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” (2007-2013)”

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С УСЛУГА

07.06.2013

„Разработване на уеб-базирана платформа за обучение и курс за "е -learning" по гръцки език", по проект: „По-добри възможности за работа чрез сътрудничество, образование и работа в интернет мрежа", с акроним BECENET ", финансиран по Програма ...

< 1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 33 34 >