> Начало > Обществени поръчки

Обществени поръчки

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

05.09.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНФОРМИРАНЕ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ “РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 36 ОТ 28.08.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

27.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Дейности за информация и публичност” по проект „Повишаване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Смолян чрез обучения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения”, Договор за ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

23.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДСХ С ОЛБ – ФАТОВО“

РЕШЕНИЕ №38 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

20.08.2013

ОТНОСНО: Прекратяване на производството за избор на изпълнител на обществена поръчка за доставка по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Звено за предоставяне на услуги в ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 35 ОТ 20.08.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

20.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Звено за предоставяне на услуги в домашна среда”, по проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян” по Оперативна програма „Развитие на човешките ...

ПОКАНА ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА, ПУБЛИКУВАНА ПОД УНИКАЛЕН КОД № 9018688 НА ПОРТАЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ КЪМ АГЕНЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

12.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на функционален анализ в община Смолян чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-25/06.11.2012 г., ...

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ПО РЕДА НА ГЛАВА V ОТ ЗОП - ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

09.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 33 ОТ 09.08.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

09.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Момчилова крепост – митовете оживяват” по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)”.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 32 ОТ 08.08.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

08.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Звено за предоставяне на услуги в домашна среда”, по проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян” по Оперативна програма „Развитие на човешките ...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ИЗХ. № 31 ОТ 07.08.2013Г. ОТНОСНО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

07.08.2013

С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на документации за провеждане на процедури за възлагане на обществена поръчки по проект „Зелена и достъпна градска среда на гр. Смолян - централна градска част”, по Оперативна програма “Регионално развитие“ 2007 – 2013г.

< 1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 33 34 >